اساسنامه اتحادیه

به سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران خوش آمدید

اساسنامه اتحادیه

اساسنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران

ایجاد تشکل کارگری امر خود کارگران است

فصل اول : تعاریف و اهداف تعاریف: ماده ۱ : اتحادیه آزاد کارگران ایران که در این اساسنامه به اختصار  “اتحادیه”  خوانده میشود در بر گیرنده کارگران از همه صنوف می باشد و از اتحاد داوطلبانه کلیه کارگران و مزد بگیران و کارگران اخراجی و بیکار تشکیل شده است ماده ۲ : حوزه فعالیت اتحادیه سراسر کشور و مدت فعالیت آن نامحدود است ماده ۳ : اتحادیه نماینده قانونی اعضا خود در مذاکره با دولت، کارفرمایان و هیئت های تشخیص و حل اختلاف است و در صورت تمایل سایر کارگران غیر عضو نیز همین نقش را ایفا خواهد کرد اهداف: ماده ۴: اتحادیه خود را ظرفی برای رسیدن تمامی کارگران ایران به خواسته هایشان میداند و هدف آن حصول یک زندگی انسانی مطابق با استانداردها و پیشرفتهای امروزی بشر برای طبقه کارگر است. در این راستا اتحادیه تلاش خواهد کرد با متشکل کردن کارگران رشته های مختلف تولیدی در خود، مبارزات جاری آنان را برای رسیدن به مطالباتشان در یک بعد سراسری متحد و یکپارچه کند فصل دوم : عضویت ماده ۵ : عضویت کلیه کارگران قرارداد موقت و دائمی از تمامی بخشهای تولیدی و خدماتی و صنعتی و….، و کارگران اخراجی و بیکار از سراسر کشور در اتحادیه آزاد است تبصره: عضویت در اتحادیه مانع عضویت اعضاء در سایر تشکل ها نمی باشد، اما اعضای هیئت مدیره اتحادیه نمی توانند در بیش از یک هیئت مدیره عضویت داشته باشند شرایط عضویت ماده ۶ : قبول اساسنامه ماده ۷: پرداخت حق عضویت ماهیانه شرایط سلب عضویت ماده ۸: عدم رعایت اساسنامه ماده ۹: اخراج عضو فقط با رای مجمع عمومی قابلیت اجرائی دارد فصل سوم:  ارکان اتحادیه الف- مجمع عمومی ب- هیات مدیره ج- بازرسان ماده۱۰: مجمع عمومی ۱-۱۰: مجمع عمومی عالیترین رکن اتحادیه میباشد که از اجتماع اعضای حقیقی تشکیل می گردد و بر دو نوع است. الف ) مجمع عمومی عادی ب) مجمع عمومی فوق العاده ۲-۱۰: مجمع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین و غایبین نافذ است ۳-۱۰: مجمع عمومی عادی در مرحله اول با شرکت نصف به اضافه یک نفر از اعضا رسمیت پیدا می کند. در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی در مرحله اول، حد نصاب لازم برای مرحله دوم پس از گذشت حداکثر ۱۵ روز با شرکت یک سوم اعضا به اضافه یک نفر رسمیت پیدا خواهد کرد. ۴-۱۰: در صورت خودداری هیات مدیره از دعوت به بر پایی مجمع عمومی و برگزاری آن، با دعوت دو سوم بازرسان و یا با تقاضای کتبی و امضا یک سوم اعضا و با صدور دعوتنامه ای که به اطلاع عموم اعضا رسیده باشد، نسبت به دعوت برای مجمع عمومی و برگزاری آن اقدام میشود و هیئت مدیره با هر تعداد از اعضایش موظف به برگزاری مجمع عمومی است، در غیر این صورت دو سوم بازرسان در خواست کننده مجمع و یا نماینده های یک سوم اعضایی که تقاضای مجمع عمومی کرده اند، میتوانند راسا” نسبت به بر گزاری مجمع عمومی اقدام نمایند. ۵- ۱۰ : فراخوان به مجمع عمومی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و در غیر اینصورت با دیگر وسایل ارتباطی رایج انجام می گیرد. فراخوان به مجمع عمومی در نوبت اول یک ماه زودتر از تاریخ برگزاری مجمع عمومی و نوبت دوم ۱۵ روز بعد از آن خواهد بود. ۶ – ۱۰:  درمجامع عمومی هر عضو فقط می تواند با ارائه وکالت کتبی حق رای یک عضو دیگر را داشته باشد. ۷- ۱۰: اخذ رای در مجامع عمومی در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان به صورت مخفی و در سایر موارد علنی خواهد بود. ۸ – ۱۰: شرط شرکت افراد در جلسات مجامع عمومی داشتن کارت عضویت اتحادیه خواهد بود. ماده ۱۱: در صورت نبود امکانات و یا هر دلیل دیگری برای برگزاری مجامع عمومی با شرکت گسترده اعضا، مجمع عمومی با شرکت نماینده های اعضا در شهرها و یا مراکز کارگری با کلیه ویژه گیهای مندرج در اساسنامه برگزار خواهد شد. تبصره: در صورت برگزاری مجمع عمومی با شرکت نماینده های اعضا جمع های زیر ۵ نفر بصورت انفرادی و جمعهای بالاتر از آن بایستی با انتخاب نماینده هایی از میان خود که به ازای هر ۵ نفر یک نماینده خواهد بود در مجمع عمومی شرکت کنند. این نماینده ها بایستی صورت جلسه انتخاب خود را به عنوان نماینده برای شرکت در مجمع عمومی به هیئت رئیسه مجمع ارائه دهند. ماده۱۲: مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی فوق العاده با درخواست نصف + ۱ نفر از اعضای هیئت مدیره یا دو سوم بازرسان یا تقاضای کتبی و امضا یک سوم اعضا تشکیل می شود. این مجمع دارای همان اختیارات، وظایف و کلیه شرایط مربوط به مجمع عمومی عادی است. در صورتی که بازرسان و یا یک سوم اعضا تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را ضروری بدانند بایستی مراتب را کتباً به هیات مدیره اعلام کنند. ماده۱۳: وظایف مجمع عمومی ۱- ۱۳: تصویب، تغییر و اصلاح اساسنامه و تعیین خطوط کلی سیاستهای اتحادیه ۲- ۱۳: رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیات مدیره و بازرسان ۳- ۱۳: بررسی و تصویب صورتهای مالی اتحادیه ۴- ۱۳: انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان ۵-۱۳: تصویب و یا تغییر حق عضویت ماهانه اعضاء ۶-۱۳: تعیین و یا تغییر محل دفاتر اصلی فعالیت اتحادیه و یا تصویب تفویض اختیار در این مورد به هیئت مدیره. ماده ۱۴ : ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی ۱- ۱۴: مجامع عمومی به وسیله یک هیات رئیسه مرکب از: یک رییس، یک نایب رییس، یک منشی و دو ناظر اداره میشود. کلیه اعضای هیئت رئیسه از بین اعضای داوطلب حاضر در مجمع و با رای اکثریت نسبی انتخاب می شوند. جلسات مجمع عمومی عادی هر یک سال شمسی یک بار تشکیل می شود. ۲-۱۴ : هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور مجمع خاتمه نیابد هیات رییسه مجمع با تصویب اعضای حاضر در مجمع عمومی می تواند اعلام توقف ادامه مجمع را نموده و تاریخ جلسه بعد را مشروط بر این که حداکثر زمان آن از دو هفته بیشتر نشود، تعیین کند. تمدید مجمع نیاز به دعوت و انتشار آگهی نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت مجمع، حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از شرکت کنندگان در دور قبلی مجمع است، مگر اینکه خود مجمع در اینمورد تصمیم دیگری اتخاذ کند. ۳-۱۴: از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای به وسیله منشی تنظیم و پس از قرائت در مجمع عمومی به امضای هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید. ۴- ۱۴ : کلیه مصوبات، لیست اسامی حاضرین، اعلام نتایج انتخابات، نسخ اساسنامه تصویبی و تایید صحت انتخابات باید به امضای هیئت رئیسه مجمع برسد. ماده ۱۵ : هیئت مدیره ماده ۱-۱۵: :شرایط کاندید شدن برای عضویت در هیئت مدیره و بازرسان ۲-۱۵ : داشتن حداقل ۱۸ سال تمام ۳-۱۵: عضویت در اتحادیه ۴ – ۱۵: هیئت مدیره مسئول اداره اتحادیه و حفظ حقوق و منافع کلیه اعضای آن در چهارچوب اهداف اتحادیه است و هر۱ماه یکبار تشکیل جلسه میدهد. تعداد اعضای اصلی هیات مدیره     نفر و اعضای علی البدل    نفر است که برای مدت دو سال از بین اعضای اتحادیه انتخاب می شوند و کاندیداتوری آنها در دوره های متوالی بلامانع است. ۵ – ۱۵: تا انتخاب هیات مدیره جدید کلیه مسئولیتها به عهده هیات مدیره قبلی خواهد بود. ۶ – ۱۵: اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ۱۵ روز پس از قطعی شدن نتایج انتخابات تشکیل میشود از بین خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر را نایب رییس، یک نفر را خزانه دار و یک نفر را به عنوان مسئول روابط عمومی و یک نفر را به عنوان مسئول تشکیلات انتخاب کرده و طی امضای صورت جلسه ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و هم چنین صدور کارت شناسایی اعلام می کنند. ۷ – ۱۵: جلسات هیات مدیره با حضور حداقل   نصف بعلاوه  نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آرای حاضرین رسمیت خواهد داشت. ۸ – ۱۵: غیبت هر یک از اعضای هیئت مدیره در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه به دیگر اعضای هیئت مدیره، بمعنای استعفا از سمت عضویت در هیئت مدیره تلقی شده و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آرا را در مجمع عمومی کسب کرده اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد. تبصره ۱: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر عضو غیبت کرده هیئت مدیره، به عهده هیات مدیره خواهد بود. تبصره ۲: کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهد آور نزد مستعفی، حداکثر ظرف مدت یک هفته باید به هیات مدیره تحویل شده و رسید کامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر اتحادیه به او داده شود. ۹ – ۱۵: در صورت استعفا و فوت هریک از اعضای هیات مدیره، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جانشین عضو مزبور خواهند شد. ماده ۱۶: وظایف و اختیارات هیات مدیره ۱- ۱۶: اجرای مصوبات مجمع عمومی ۲- ۱۶: حفظ حقوق اعضا در راستای اهداف اتحادیه ۳- ۱۶ : افتتاح حساب یا بستن حساب در بانکها تبصره: هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس ازتشکیل، حسابی به نام اتحادیه با امضای مشترک رئیس هیات مدیره، نایب رئیس و خزانه دار در نزد یکی از بانک های کشور باز  و وجوه دریافتی متعلق به اتحادیه را در آن حساب واریز کند ۴- ۱۶ : خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول اتحادیه مشروط بر آن که به منظور جلب سود شخصی نباشد و مصالح کل اتحادیه در نظر گرفته شده باشد با نظارت بازرسان بلامانع است ۵- ۱۶: پاسخ گویی، اصلاح و تصمیم گیری درباره هرگونه اعتراض در برابر نادیده گرفتن و پایمال شدن حقوق اعضا ۶- ۱۶ : استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری که جهت انجام امور اتحادیه و تحت پوشش آن کار می کنند ۷- ۱۶:  دعوت به مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه ۸-۱۶:  تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی ۹- ۱۶ : تهیه و تنظیم صورت مالی و هم چنین لیست مشخص ازکمکهای اعضا و افراد حقیقی و حقوقی و پیش بینی بودجه سال آتی و ارائه آن به مجمع عمومی. ۱۰- ۱۶ : تشکیل کمیته های تخصصی ۱۱- ۱۶ : تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی کمیته های تخصصی ۱۲- ۱۶:  پیشنهاد میزان حق عضویت بر اساس پیش بینی بودجه مورد نیاز جهت ارائه به مجمع عمومی ۱۳- ۱۶ : اعلام تشکیل مجمع عمومی جهت اطلاع اعضا ۱۴-۱۶ : هیئت مدیره می تواند در چهارچوب مفاد اساسنامه عضویت و حق رای عضو را تا مجمع عمومی به حالت تعلیق درآورد ۱۵-۱۶: توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات کارگری بین اتحادیه و کلیه تشکل های کارگری کشوری  و بین المللی ۱۶- ۱۶ : انتشار اخبار و مسائل کارگری، بحثها و نظریات و طرح های اتحادیه و اعضاء بوسیله روزنامه، سایت یا هر امکان دیگری و تولید و توزیع نشریه اتحادیه ۱۷ – ۱۶: تصمیم گیری در مورد همکاری و ائتلاف با سایر تشکل های کارگری ۱۸-۱۶ : تصویب الحاق به اتحادیه ها و فدراسیون های بین المللی و یا پایان دادن به همکاری با آنها ۱۹-۱۶: تصمیم گیری درباره تشکیل صندوق کمک های متقابل، بطور مستقل یا با شرکت سایر تشکلهای کارگری دیگر در سطح کشوری و جهانی به منظور کمکهای متقابل اعضاء و انتخاب هیات مدیره این صندوقها ماده ۱۷: کلیه مکاتبات اداری با امضای رییس هیات مدیره و مهر اتحادیه و کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد با امضای مشترک رییس هیات مدیره و خزانه دار و ممهور به مهر اتحادیه خواهد بود ماده ۱۸ : کمیته های تخصصی عبارتند از:  ۱) کمیته “علیه بیکاری” ۲) کمیته مالی ۳) کمیته تبلیغات  ۴) کمیته حقوقی، آموزشی و پژوهشی ۵) کمیته رفاهی و ورزشی ۶) کمیته روابط عمومی  ۷) کمیته تشکیلات تبصره۱ : هریک از اعضای هیات مدیره مسئولیت یک کمیته تخصصی را بر عهده خواهند داشت. سایر افراد کمیته ها از اعضای داوطلب و علاقمند تشکیل می شود. تبصره ۲ : وظایف، اختیارات و حدود فعالیت کمیته ها را آیین نامه های مصوب هیات مدیره تعیین می کند ماده ۱۹: درصورت انقضای مدت ماموریت هیات مدیره و پیش آمدن شرایط غیر متعارف که مانع برگزاری مجمع عمومی اتحادیه شود هیئت مدیره با توافق بازرسان کماکان میتواند به کار خود تا برگزاری مجمع عمومی ادامه دهد   ماده ۲۰ :‌ وظایف رئیس هیئت مدیره ۱-۲۰ :اداره جلسات هیئت مدیره ۲-۲۰ :دعوت اعضای هیئت مدیره به تشکیل جلسات منظم ۳-۲۰:  نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی، تصمیمات هیات مدیره و کلیه امور مربوط به اتحادیه با همکاری نایب رئیس ۴- ۲۰: ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره به سایر مسئولان اتحادیه ۵- ۲۰:  ثبت صورت جلسات هیئت مدیره در دفتر تعیین شده برای اینکار ۶- ۲۰:  اطلاع رسانی در مورد کلیه مسائل مربوط به اتحادیه از طریق وسائل ارتباطی رایج و نگارش نامه های اداری و اطلاعیه های اتحادیه ۷- ۲۰:  گشایش حساب جاری به نام اتحادیه به اتفاق خزانه دار و نایب رییس هیات مدیره در یکی از بانکهای کشور و واریز وجوه دریافتی به حساب مذکور و برداشت از آن ۸- ۲۰ : امضای کارت عضویت اعضا و ممهور کردن آن به مهر اتحادیه ۹- ۲۰: حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و دفتر مشخصات کامل اعضای اتحادیه تبصره: در نبود رئیس هیات مدیره کلیه وظایف رئیس هیات مدیره بر عهده نایب رئیس هیئت مدیره میباشد ماده ۲۱: بازرسان مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و دو نفر بازرس علی البدل را برای مدت ۲ سال انتخاب می کند تا بر اساس وظایف مندرج در اساسنامه عمل کنند، انتخاب مجدد آنان در دوره های متوالی بلامانع است ماده ۲۲: وظایف و اختیارات بازرسان ۱-۲۲: نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی اتحادیه ۲- ۲۲: رسیدگی به صورت های مالی و گواهی چگونگی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی ۳-۲۲ : رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به هیات مدیره و مجمع عمومی ۴-۲۲: تهیه و ارائه گزارش از عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی ۵-۲۲ : اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی بر طبق اساسنامه تبصره: چنانچه حداکثر۳ ماه پس از پایان دوره به هردلیلی مجمع عمومی برگزار نشده و انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان میتوانند تقاضای مجمع عمومی کرده و ضمن اطلاع رسانی به عموم اعضا با توجه به مفاد این اساسنامه راسا” اقدام به برگزاری آن کنند ۶-۲۲ : نظارت بر عملکرد کلیه ارکان و گزارش به هیئت مدیره و مجمع عمومی   فصل چهارم: منابع مالی، مناطق کشوری و شرایط انحلال اتحادیه ماده۲۳: منابع مالی اتحادیه ۱- ۲۳: حق عضویت ماهیانه اعضا ۲- ۲۳ : کمک مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی و اختیار آنان ۳- ۲۳ : هرگونه کمک مالی ناشی از همبستگی صنفی افراد حقیقی یا حقوقی اعم از کشوری و بین المللی تبصره ۱: کمک های مالی اعضاء و افراد حقیقی و حقوقی هیچ حق ویژه ای را برای آنان در اتحادیه ایجاد نخواهد کرد تبصره ۲:  جمع آوری هرگونه کمک مالی، حق عضویت به موجب قبض رسید ممهور به مهر اتحادیه انجام میگیرد. پس از افتتاح حساب توسط اتحادیه، فیش بانکی معتبر که طی آن حق عضویت به حساب اتحادیه واریز شده باشد، همانند قبض رسید ممهور به مهر اتحادیه معتبر است. ماده ۲۴: مناطق کشوری اتحادیه ۱-۲۴: اتحادیه میتواند خود را در چهار منطقه شمال، جنوب، غرب و شرق کشور تعریف کند ۲-۲۴: شکل گیری مناطق اتحادیه با پیشنهاد اعضای اتحادیه در هر منطقه از مناطق چهار گانه کشور و تایید هیئت مدیره وقت اتحادیه امکانپذیر است ۳-۲۴: حدود و اختیارات مناطق چهارگانه اتحادیه با پیشنهاد اعضای اتحادیه در این مناطق و طرح و تدوین  آن از سوی هیئت مدیره اتحادیه و تایید مجمع عمومی اعضا این مناطق بطور موقت تعیین و اجرایی میشود و تصویب نهایی آن به عهده مجمع عمومی سراسری اعضای اتحادیه است ۴-۲۴: مجمع عمومی اعضای مناطق اتحادیه هر سه ماه یکبار تشکیل میشود ماده ۲۵: انحلال اتحادیه و مقررات مربوط به آن ۱- ۲۵ : انحلال اتحادیه فقط بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی یا فوق العاده سراسری اعضا امکانپذیر است ماده ۲۶: از تاریخ انحلال اتحادیه، اختیارات مسئولان اتحادیه خاتمه یافته و هیات تسویه منتخب که از بین مسئولان و یا اعضای اتحادیه در مجمع عمومی انتخاب می شوند، امر تسویه را به عهده می گیرند. ماده ۲۷ : درصورت انحلال اتحادیه از سوی مجمع عمومی، بازرسان و رئیس هیات مدیره ناظر بر امور مربوط به تسویه خواهند بود. مدت ماموریت هیات تسویه به همراه رییس و ‌نایب رئیس هیات مدیره و بازرسان، با نظر مجمع عمومی خواهد بود. پایان]]>

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages