اساسنامه اتحادیه

به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

اساسنامه اتحادیه

اساسنامه اتحاديه آزاد کارگران ایران

ایجاد تشکل کارگری امر خود کارگران است

فصل اول : تعاريف و اهداف تعاريف: ماده ۱ : اتحاديه آزاد کارگران ایران كه در اين اساسنامه به اختصار  “اتحاديه”  خوانده ميشود در بر گیرنده کارگران از همه صنوف می باشد و از اتحاد داوطلبانه كليه كارگران و مزد بگیران و کارگران اخراجي و بيكار تشكيل شده است ماده ۲ : حوزه فعاليت اتحاديه سراسر كشور و مدت فعاليت آن نامحدود است ماده ۳ : اتحادیه نماینده قانونی اعضا خود در مذاکره با دولت، کارفرمایان و هیئت های تشخیص و حل اختلاف است و در صورت تمایل سایر کارگران غیر عضو نیز همین نقش را ایفا خواهد کرد اهداف: ماده ۴: اتحاديه خود را ظرفی برای رسیدن تمامی کارگران ایران به خواسته هایشان میداند و هدف آن حصول یک زندگی انسانی مطابق با استانداردها و پیشرفتهای امروزی بشر برای طبقه کارگر است. در این راستا اتحادیه تلاش خواهد کرد با متشکل کردن کارگران رشته های مختلف تولیدی در خود، مبارزات جاری آنان را برای رسیدن به مطالباتشان در یک بعد سراسری متحد و یکپارچه کند فصل دوم : عضويت ماده ۵ : عضويت كليه كارگران قرارداد موقت و دائمی از تمامی بخشهای تولیدی و خدماتی و صنعتی و….، و کارگران اخراجي و بيكار از سراسر کشور در اتحاديه آزاد است تبصره: عضويت در اتحاديه مانع عضويت اعضاء در ساير تشكل ها نمي باشد، اما اعضای هیئت مدیره اتحادیه نمی توانند در بیش از یک هیئت مدیره عضویت داشته باشند شرايط عضويت ماده ۶ : قبول اساسنامه ماده ۷: پرداخت حق عضويت ماهيانه شرايط سلب عضويت ماده ۸: عدم رعايت اساسنامه ماده ۹: اخراج عضو فقط با راي مجمع عمومي قابليت اجرائي دارد فصل سوم:  ارکان اتحادیه الف- مجمع عمومي ب- هيات مديره ج- بازرسان ماده۱۰: مجمع عمومي ۱-۱۰: مجمع عمومي عاليترين ركن اتحاديه میباشد كه از اجتماع اعضاي حقيقي تشكيل مي گردد و بر دو نوع است. الف ) مجمع عمومي عادي ب) مجمع عمومي فوق العاده ۲-۱۰: مجمع عمومي نماينده قانوني كليه اعضاء بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرين و غايبين نافذ است ۳-۱۰: مجمع عمومي عادي در مرحله اول با شركت نصف به اضافه يك نفر از اعضا رسميت پيدا مي كند. در صورت به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومی در مرحله اول، حد نصاب لازم براي مرحله دوم پس از گذشت حداكثر ۱۵ روز با شركت يك سوم اعضا به اضافه يك نفر رسميت پيدا خواهد كرد. ۴-۱۰: در صورت خودداري هيات مديره از دعوت به بر پايي مجمع عمومي و برگزاري آن، با دعوت دو سوم بازرسان و يا با تقاضاي كتبي و امضا يك سوم اعضا و با صدور دعوتنامه اي كه به اطلاع عموم اعضا رسيده باشد، نسبت به دعوت براي مجمع عمومي و برگزاري آن اقدام ميشود و هيئت مديره با هر تعداد از اعضايش موظف به برگزاري مجمع عمومي است، در غير اين صورت دو سوم بازرسان در خواست کننده مجمع و يا نماينده هاي يک سوم اعضايي که تقاضاي مجمع عمومي کرده اند، ميتوانند راسا” نسبت به بر گزاري مجمع عمومي اقدام نمايند. ۵- ۱۰ : فراخوان به مجمع عمومي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و در غير اينصورت با ديگر وسايل ارتباطي رايج انجام مي گيرد. فراخوان به مجمع عمومي در نوبت اول يک ماه زودتر از تاريخ برگزاري مجمع عمومي و نوبت دوم ۱۵ روز بعد از آن خواهد بود. ۶ – ۱۰:  درمجامع عمومي هر عضو فقط مي تواند با ارائه وكالت كتبي حق راي یک عضو دیگر را داشته باشد. ۷- ۱۰: اخذ راي در مجامع عمومي در مورد انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان به صورت مخفي و در ساير موارد علني خواهد بود. ۸ – ۱۰: شرط شركت افراد در جلسات مجامع عمومي داشتن كارت عضويت اتحاديه خواهد بود. ماده ۱۱: در صورت نبود امکانات و يا هر دليل ديگري براي برگزاري مجامع عمومي با شرکت گسترده اعضا، مجمع عمومي با شرکت نماينده هاي اعضا در شهرها و يا مراکز کارگري با کليه ويژه گيهاي مندرج در اساسنامه برگزار خواهد شد. تبصره: در صورت برگزاري مجمع عمومي با شرکت نماينده هاي اعضا جمع هاي زير ۵ نفر بصورت انفرادي و جمعهاي بالاتر از آن بايستي با انتخاب نماينده هايي از ميان خود که به ازاي هر ۵ نفر يک نماينده خواهد بود در مجمع عمومي شرکت کنند. اين نماينده ها بايستي صورت جلسه انتخاب خود را به عنوان نماينده براي شرکت در مجمع عمومي به هيئت رئيسه مجمع ارائه دهند. ماده۱۲: مجمع عمومي فوق العاده مجمع عمومي فوق العاده با درخواست نصف + ۱ نفر از اعضاي هيئت مديره يا دو سوم بازرسان يا تقاضاي کتبي و امضا يک سوم اعضا تشكيل مي شود. اين مجمع داراي همان اختيارات، وظايف و کليه شرايط مربوط به مجمع عمومي عادي است. در صورتي كه بازرسان و يا يک سوم اعضا تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را ضروري بدانند بايستي مراتب را كتباً به هيات مديره اعلام کنند. ماده۱۳: وظايف مجمع عمومي ۱- ۱۳: تصويب، تغيير و اصلاح اساسنامه و تعيين خطوط كلي سياستهاي اتحاديه ۲- ۱۳: رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيات مديره و بازرسان ۳- ۱۳: بررسي و تصويب صورتهاي مالي اتحاديه ۴- ۱۳: انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان ۵-۱۳: تصويب و يا تغيير حق عضويت ماهانه اعضاء ۶-۱۳: تعيين و يا تغيير محل دفاتر اصلي فعاليت اتحاديه و يا تصويب تفويض اختيار در اين مورد به هيئت مديره. ماده ۱۴ : ترتيب تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي ۱- ۱۴: مجامع عمومي به وسيله يك هيات رئيسه مركب از: يك رييس، يك نايب رييس، يك منشي و دو ناظر اداره ميشود. کليه اعضاي هيئت رئيسه از بين اعضاي داوطلب حاضر در مجمع و با راي اكثريت نسبي انتخاب مي شوند. جلسات مجمع عمومي عادي هر يك سال شمسي يك بار تشكيل مي شود. ۲-۱۴ : هرگاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور مجمع خاتمه نيابد هيات رييسه مجمع با تصويب اعضای حاضر در مجمع عمومی مي تواند اعلام توقف ادامه مجمع را نموده و تاريخ جلسه بعد را مشروط بر اين كه حداكثر زمان آن از دو هفته بيشتر نشود، تعيين كند. تمديد مجمع نياز به دعوت و انتشار آگهي نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسميت مجمع، حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از شرکت کنندگان در دور قبلي مجمع است، مگر اینکه خود مجمع در اینمورد تصمیم دیگری اتخاذ کند. ۳-۱۴: از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي به وسيله منشي تنظيم و پس از قرائت در مجمع عمومي به امضاي هيئت رئيسه مجمع خواهد رسيد. ۴- ۱۴ : كليه مصوبات، ليست اسامي حاضرين، اعلام نتايج انتخابات، نسخ اساسنامه تصويبي و تاييد صحت انتخابات بايد به امضاي هيئت رئيسه مجمع برسد. ماده ۱۵ : هيئت مديره ماده ۱-۱۵: :شرايط کانديد شدن براي عضويت در هيئت مديره و بازرسان ۲-۱۵ : داشتن حداقل ۱۸ سال تمام ۳-۱۵: عضویت در اتحادیه ۴ – ۱۵: هيئت مديره مسئول اداره اتحاديه و حفظ حقوق و منافع کليه اعضاي آن در چهارچوب اهداف اتحاديه است و هر۱ماه يكبار تشكيل جلسه میدهد. تعداد اعضاي اصلي هيات مديره     نفر و اعضاي علي البدل    نفر است كه براي مدت دو سال از بين اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند و کانديداتوري آنها در دوره های متوالي بلامانع است. ۵ – ۱۵: تا انتخاب هيات مديره جديد كليه مسئوليتها به عهده هيات مديره قبلي خواهد بود. ۶ – ۱۵: اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر ۱۵ روز پس از قطعي شدن نتايج انتخابات تشكيل ميشود از بين خود يك نفر را به عنوان رييس، يك نفر را نايب رييس، يك نفر را خزانه دار و يك نفر را به عنوان مسئول روابط عمومي و یک نفر را به عنوان مسئول تشکیلات انتخاب کرده و طي امضاي صورت جلسه اي اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و هم چنين صدور كارت شناسايي اعلام مي كنند. ۷ – ۱۵: جلسات هيات مديره با حضور حداقل   نصف بعلاوه  نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت نسبي آراي حاضرين رسميت خواهد داشت. ۸ – ۱۵: غيبت هر يک از اعضاي هيئت مديره در سه جلسه متوالي يا ۵ جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه به ديگر اعضاي هيئت مديره، بمعناي استعفا از سمت عضويت در هيئت مديره تلقي شده و عضو يا اعضاي علي البدل كه به ترتيب بيشترين آرا را در مجمع عمومي كسب كرده اند جانشين عضو يا اعضاي مستعفي خواهند شد. تبصره ۱: تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر عضو غیبت کرده هیئت مدیره، به عهده هيات مديره خواهد بود. تبصره ۲: كليه اسناد و اوارق بهادار و تعهد آور نزد مستعفي، حداكثر ظرف مدت يك هفته بايد به هيات مديره تحويل شده و رسيد كامل با امضاء رئيس هيئت مديره و ممهور به مهر اتحاديه به او داده شود. ۹ – ۱۵: در صورت استعفا و فوت هريك از اعضاي هيات مديره، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جانشين عضو مزبور خواهند شد. ماده ۱۶: وظايف و اختيارات هيات مديره ۱- ۱۶: اجراي مصوبات مجمع عمومي ۲- ۱۶: حفظ حقوق اعضا در راستاي اهداف اتحاديه ۳- ۱۶ : افتتاح حساب يا بستن حساب در بانكها تبصره: هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پس ازتشكيل، حسابي به نام اتحاديه با امضاي مشترك رئيس هيات مديره، نايب رئيس و خزانه دار در نزد يكي از بانك هاي كشور باز  و وجوه دريافتي متعلق به اتحاديه را در آن حساب واريز كند ۴- ۱۶ : خريد و فروش اموال منقول و غير منقول اتحاديه مشروط بر آن كه به منظور جلب سود شخصي نباشد و مصالح كل اتحاديه در نظر گرفته شده باشد با نظارت بازرسان بلامانع است ۵- ۱۶: پاسخ گويي، اصلاح و تصميم گيري درباره هرگونه اعتراض در برابر ناديده گرفتن و پايمال شدن حقوق اعضا ۶- ۱۶ : استخدام، عزل و نصب كارمندان اداري كه جهت انجام امور اتحاديه و تحت پوشش آن كار مي كنند ۷- ۱۶:  دعوت به مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه ۸-۱۶:  تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي ۹- ۱۶ : تهيه و تنظيم صورت مالي و هم چنين ليست مشخص ازكمكهاي اعضا و افراد حقيقي و حقوقي و پيش بيني بودجه سال آتي و ارائه آن به مجمع عمومي. ۱۰- ۱۶ : تشكيل كميته های تخصصي ۱۱- ۱۶ : تدوين و تصويب آيين نامه هاي داخلي كميته های تخصصي ۱۲- ۱۶:  پيشنهاد ميزان حق عضويت بر اساس پيش بيني بودجه مورد نياز جهت ارائه به مجمع عمومي ۱۳- ۱۶ : اعلام تشكيل مجمع عمومي جهت اطلاع اعضا ۱۴-۱۶ : هيئت مديره مي تواند در چهارچوب مفاد اساسنامه عضويت و حق راي عضو را تا مجمع عمومي به حالت تعليق درآورد ۱۵-۱۶: توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات كارگري بين اتحاديه و كليه تشكل هاي كارگري كشوری  و بین المللی ۱۶- ۱۶ : انتشار اخبار و مسائل كارگري، بحثها و نظريات و طرح هاي اتحاديه و اعضاء بوسيله روزنامه، سايت يا هر امكان ديگري و توليد و توزيع نشريه اتحاديه ۱۷ – ۱۶: تصميم گيري در مورد همكاري و ائتلاف با ساير تشكل هاي كارگري ۱۸-۱۶ : تصويب الحاق به اتحاديه ها و فدراسيون هاي بين المللي و يا پايان دادن به همكاري با آنها ۱۹-۱۶: تصميم گيري درباره تشكيل صندوق كمك هاي متقابل، بطور مستقل يا با شركت ساير تشکلهاي كارگري ديگر در سطح کشوري و جهاني به منظور كمكهاي متقابل اعضاء و انتخاب هيات مديره اين صندوقها ماده ۱۷: كليه مكاتبات اداري با امضاي رييس هيات مديره و مهر اتحاديه و كليه اسناد مالي و اوراق بهادار و قراردادهاي تعهد آور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشد با امضاي مشترك رييس هيات مديره و خزانه دار و ممهور به مهر اتحاديه خواهد بود ماده ۱۸ : كميته های تخصصي عبارتند از:  ۱) کمیته “علیه بیکاری” ۲) كميته مالي ۳) كميته تبليغات  ۴) كميته حقوقی، آموزشي و پژوهشي ۵) كميته رفاهي و ورزشي ۶) كميته روابط عمومي  ۷) كميته تشكيلات تبصره۱ : هريك از اعضاي هيات مديره مسئوليت يك كميته تخصصي را بر عهده خواهند داشت. ساير افراد كميته ها از اعضاي داوطلب و علاقمند تشكيل مي شود. تبصره ۲ : وظايف، اختيارات و حدود فعاليت كميته ها را آيين نامه هاي مصوب هيات مديره تعيين مي كند ماده ۱۹: درصورت انقضاي مدت ماموريت هيات مديره و پیش آمدن شرایط غیر متعارف که مانع برگزاری مجمع عمومی اتحادیه شود هیئت مدیره با توافق بازرسان کماکان میتواند به کار خود تا برگزاری مجمع عمومی ادامه دهد   ماده ۲۰ :‌ وظايف رئيس هيئت مديره ۱-۲۰ :اداره جلسات هيئت مديره ۲-۲۰ :دعوت اعضاي هيئت مديره به تشكيل جلسات منظم ۳-۲۰:  نظارت بر حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي، تصميمات هيات مديره و کليه امور مربوط به اتحاديه با همكاري نايب رئيس ۴- ۲۰: ابلاغ تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره به ساير مسئولان اتحاديه ۵- ۲۰:  ثبت صورت جلسات هيئت مديره در دفتر تعيين شده براي اينکار ۶- ۲۰:  اطلاع رساني در مورد کليه مسائل مربوط به اتحاديه از طريق وسائل ارتباطي رايج و نگارش نامه هاي اداري و اطلاعيه هاي اتحاديه ۷- ۲۰:  گشايش حساب جاري به نام اتحاديه به اتفاق خزانه دار و نايب رييس هيات مديره در يكي از بانكهای کشور و واريز وجوه دريافتي به حساب مذكور و برداشت از آن ۸- ۲۰ : امضاي کارت عضويت اعضا و ممهور کردن آن به مهر اتحاديه ۹- ۲۰: حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و دفتر مشخصات كامل اعضاي اتحاديه تبصره: در نبود رئيس هيات مديره کليه وظايف رئيس هيات مديره بر عهده نايب رئيس هيئت مديره ميباشد ماده ۲۱: بازرسان مجمع عمومي سه نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل را براي مدت ۲ سال انتخاب مي كند تا بر اساس وظايف مندرج در اساسنامه عمل كنند، انتخاب مجدد آنان در دوره های متوالي بلامانع است ماده ۲۲: وظايف و اختيارات بازرسان ۱-۲۲: نظارت و رسيدگي به دفاتر، اوراق و اسناد مالي و مراقبت در حسن جريان امور مالي اتحاديه ۲- ۲۲: رسيدگي به صورت هاي مالي و گواهي چگونگي گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي ۳-۲۲ : رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارائه به هيات مديره و مجمع عمومي ۴-۲۲: تهيه و ارائه گزارش از عملکرد هيئت مديره به مجمع عمومي ۵-۲۲ : اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي بر طبق اساسنامه تبصره: چنانچه حداكثر۳ ماه پس از پايان دوره به هردليلي مجمع عمومي برگزار نشده و انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان ميتوانند تقاضاي مجمع عمومي کرده و ضمن اطلاع رساني به عموم اعضا با توجه به مفاد اين اساسنامه راسا” اقدام به برگزاري آن کنند ۶-۲۲ : نظارت بر عملكرد كليه اركان و گزارش به هيئت مديره و مجمع عمومي   فصل چهارم: منابع مالی، مناطق کشوری و شرایط انحلال اتحادیه ماده۲۳: منابع مالي اتحاديه ۱- ۲۳: حق عضويت ماهیانه اعضا ۲- ۲۳ : كمك مالي داوطلبانه اعضاء در حد توانايي و اختيار آنان ۳- ۲۳ : هرگونه كمك مالي ناشي از همبستگي صنفي افراد حقيقي يا حقوقي اعم از كشوري و بين المللي تبصره ۱: كمك هاي مالي اعضاء و افراد حقيقي و حقوقي هيچ حق ويژه اي را براي آنان در اتحاديه ايجاد نخواهد كرد تبصره ۲:  جمع آوري هرگونه كمك مالي، حق عضويت به موجب قبض رسيد ممهور به مهر اتحاديه انجام ميگيرد. پس از افتتاح حساب توسط اتحاديه، فيش بانكي معتبر كه طي آن حق عضويت به حساب اتحاديه واريز شده باشد، همانند قبض رسيد ممهور به مهر اتحاديه معتبر است. ماده ۲۴: مناطق کشوری اتحادیه ۱-۲۴: اتحادیه میتواند خود را در چهار منطقه شمال، جنوب، غرب و شرق کشور تعریف کند ۲-۲۴: شکل گیری مناطق اتحادیه با پیشنهاد اعضای اتحادیه در هر منطقه از مناطق چهار گانه کشور و تایید هیئت مدیره وقت اتحادیه امکانپذیر است ۳-۲۴: حدود و اختیارات مناطق چهارگانه اتحادیه با پیشنهاد اعضای اتحادیه در این مناطق و طرح و تدوین  آن از سوی هیئت مدیره اتحادیه و تایید مجمع عمومی اعضا این مناطق بطور موقت تعیین و اجرایی میشود و تصویب نهایی آن به عهده مجمع عمومی سراسری اعضای اتحادیه است ۴-۲۴: مجمع عمومی اعضای مناطق اتحادیه هر سه ماه یکبار تشکیل میشود ماده ۲۵: انحلال اتحاديه و مقررات مربوط به آن ۱- ۲۵ : انحلال اتحادیه فقط بر اساس تصميم مجمع عمومي عادي يا فوق العاده سراسری اعضا امکانپذیر است ماده ۲۶: از تاريخ انحلال اتحاديه، اختيارات مسئولان اتحادیه خاتمه يافته و هيات تسويه منتخب كه از بين مسئولان و يا اعضاي اتحاديه در مجمع عمومی انتخاب مي شوند، امر تسويه را به عهده مي گيرند. ماده ۲۷ : درصورت انحلال اتحاديه از سوي مجمع عمومي، بازرسان و رئيس هيات مديره ناظر بر امور مربوط به تسويه خواهند بود. مدت ماموريت هيات تسويه به همراه رييس و ‌نايب رئيس هيات مديره و بازرسان، با نظر مجمع عمومي خواهد بود. پایان]]>