اکت چهل و هشتم در پاریس و سرتاسر فرانسە. بە همراه گزارش فارسی.