بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط ابنیه و فنی راه آهن در رابطه با تعطیلی شرکت.

بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط ابنیه و فنی راه آهن در رابطه با تعطیلی شرکت….

  • 1399-01-10
زبانهای دیگر-Other languages