زندانی

نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) در رابطه با برخوردهای امنیتی دولت ایران به فعالیتهای صنفی کارگران

  • 1398-08-18

 

زندانی

نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) در رابطه با برخوردهای امنیتی دولت ایران به فعالیتهای صنفی کارگران

از: اتحادیه آزاد کارگران ایران

به: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ituc)

موضوع: درخواست برای اعتراض به دستگیری کارگران و امنیتی کردن فعالیتهای صنفی کارگری

خانم شارون بارو رئیس محترم کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری

احتراماً به عرض می رساند هم اکنون جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای تحمل حکم شش سال حبس در زندان اوین به سر میبرد و پروین محمدی نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه برای تحمل حکم یکسال حبس قطعی، در آستانه دستگیری است. خلیل کریمی از اعضای هیأت مدیره در زندان شهر سنندج محبوس است. ناهید خداجو دیگر عضو هیأت مدیره به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در تشکل های اجتماعی محکوم گردیده است. شاپور احسانی راد عضو دیگر هیأت مدیره به شش سال حبس و دو سال تبعید به منطقه ای دورافتاده محکوم شده است. اعظم خضری جوادی ( نسرین جوادی) از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در تشکل های اجتماعی محکوم شده است. برای چند تن دیگر از اعضای اتحادیه ما به اسامی مهدی فخری، فرهاد شیخی، هادی سلیمانی پرونده های قضایی به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر ۲۰۱۹ هنوز مفتوح است.

تعرض نیرهای امنیتی و نهاد قضایی به اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از همان بدو تأسیس در سال ۲۰۰۶ بطور مستمر در جریان بوده است و تعداد زیادی از اعضای این تشکل کارگری دستگیر و محاکمه شده اند. در یکسال اخیر این تعرض و سرکوب همه جانبه تر گشته است و دامنه وسیع تری به خود گرفته است تا جایی که نیروهای امنیتی و قضایی به صراحت به اعضای دستگیرشده اتحادیه اعلام کرده اند که این تشکل را به تعطیلی می کشانند.

دامنه تعرض و سرکوب کارگران در ایران تنها به اتحادیه آزاد کارگران ایران منتهی نشده و بسیار فراتر از آن به تمامی تشکل های کارگری و کارگران در مراکز مختلف تولیدی و حامیان کارگران نیز گسترش یافته است.

در روز اول ماه مه نیروهای امنیتی با یورش به تجمع کارگران در مقابل مجلس بیش از پنجاه نفر از کارگران، بازنشستگان و دانشجویان را دستگیر کرده و برای همگی آنها پرونده قضایی شکل داده اند و تاکنون تعداد زیادی از کارگران و حامیان کارگران که در روز جهانی کارگر دستگیر شده بودند را با احکام سنگین قضایی روبرو کرده اند که از جمله میتوان به حکم یازده سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای عاطفه رنگریز، ده سال و شش ماه زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای مرضیه امیری، پنج سال زندان برای حسن سعیدی، دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و دو سال تبعید برای رسول طالب مقدم، یکسال زندان برای علیرضا ثقفی، یکسال زندان برای هاله صفرزاده و احکام سنگین زندان برای تعداد زیادی از این دستگیرشدگان اشاره کرد. ندا ناجی یکی دیگر از این دستگیرشدگان است که پس از گذشت شش ماه هنوز بدون هیچگونه محاکمه ای در بازداشت ظالمانه به سر میبرد.

در جریان اعتصاب سال گذشته کارگران نیشکر هفت تپه تعدادی از کارگران و اعضای نشریه گام که در حمایت از کارگران هفت تپه اطلاع رسانی می کردند دستگیر شدند و پس از ده ماه بازداشت با وثیقه های سنگین به صورت موقت آزاد شدند. محمد خنیفر و اسماعیل بخشی از کارگران هفت تپه به شش سال و ۱۴ سال زندان محکوم شده اند و امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی، عسل محمدی و سپیده قلیان از اعضای نشریه گام هر کدام به احکام ۱۸ سال زندان محکوم شده اند.

از سال گذشته تاکنون بیش از چهل نفر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز، بیش از بیست تن از کارگران شرکت هفت تپه و چند ده تن از کارگران شرکت هپکو اراک و آذرآب اراک با دستگیری مواجه شده اند و هم اکنون همگی آنها تحت پیگرد قضایی می باشند و امکان صدور احکام زندان برای همگی ایشان وجود دارد.

نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتصاب کارگران فولاد اهواز، هپکو و آذرآب اراک و نیشکر هفت تپه که برای دریافت حقوق و مطالبات صنفی خود دست به اعتراض زده بودند وحشیانه به کارگران یورش برده و تعداد بیشماری از آنها را مصدوم و زخمی نمودند و کارگران را دستگیر کرده و پس از مدتی بازداشت با قرار وثیقه آزاد کرده اند.

خانم رئیس

تمامی این سرکوب ها علیه کارگران ایران به این دلیل اتفاق میافتد که حکومت ایران هر نوع فعالیت صنفی و مطالبه گری از سوی کارگران و معلمان و تمامی مزدبگیران را امنیتی قلمداد می کند و با اتهامات ناروای امنیتی اقدام به سرکوب، دستگیری و زندانی کردن کارگران و معلمان و بازنشستگان و حتی حامیان طبقه کارگر ایران می نماید.

این نوع سرکوب خشن از سوی حاکمیت در ایران علیه کارگران در حالی صورت میگیرد که حکومت هر ساله نمایندگانی دروغین را تحت عنوان نماینده کارگران به مجامع بین المللی میفرستد و تصویر نادرستی از وضعیت کارگران در ایران ارائه می دهد و قصد دارد که نگذارد صدای ما کارگران به شما و دیگر نهادهای بین المللی کارگری و حقوق بشری برسد.

از اینرو از شما درخواست داریم تا از طریق مکاتبه با مقامات مسئول در ایران مؤکداً بخواهید که به امنیتی کردن فعالیت های صنفی کارگران و معلمان پایان دهد و کارگران زندانی را آزاد نماید و همچنین تمامی احکام صادره علیه کارگران را لغو کرده و دست از پیگرد قضایی کارگران بردارد.

همچنین از شما درخواست داریم که این موارد مطروحه و سایر گزارشات ما در مکاتبات قبلی را تحت عنوان شکایتی علیه حکومت ایران به مثابه نقض آشکار حقوص انسانی کارگران در سازمان جهانی کار ثبت نمایید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

رونوشت به اتحادیه های بین المللی کارگری و نهادهای جهانی حقوق بشری

 

Letter from the Free Union of Iranian Workers to the International Trade Union Confederation (ITUC) Concerning the Iranian Government’s Treatment of Iranian Workers’ Union Activities as Security Threats

From: The Free Union of Iranian Workers

To: International Trade Union Confederation

November 6, 2019

Dear Ms. Sharan Burrow, Honorable General Secretary of the International Confederation of Trade Unions:

We respectfully call your attention to the fact that Jafar Azimzadeh, the president of the board of directors of the Free Union of Iranian Workers is currently serving a six-year prison term at the Evin Prison in Tehran. Parvin Mohammadi, vice-president of the union is on the verge of being arrested to serve a one-year prison sentence. Khalil Karimi, member of board of directors is imprisoned at the Sanandaj Prison. Nahid Khodaju, another member of the board of directors has been sentenced to six years in prison, 74 lashes and banned from joining any social organizations. Shapur Ehsanirad, another member of the board of directors has been sentenced to six years in prison and two years of exile in a remote location. Azam Khazri Javadi (Nasrin Javadi), one of the members of the union has been sentenced to seven years in prison, 74 lashes and banned from joining social organization. Legal proceedings have been opened against several other members of our union, Mehdi Fakhri, Farhad Sheikihi, Hadi Soleiman, for their participation in the May Day 2019 gathering.

The assault by security forces and the judiciary on the members of the Free Union of Iranian Workers has been continuous since the union’s founding in 2006. Many members of this labor organization have been arrested and prosecuted. During the past year, this assault and repression has become more extensive and wide-ranging. Thus, security forces and members of the judiciary have openly told arrested union members that they will destroy this union.

The extent of repression and assaults on workers in Iran is not limited to the Free Union of Iranian Workers. It includes all labor organizations and workers in various production centers and their supporters.

On May 1, 2019, security forces assaulted the labor gathering in front of the parliament in Tehran and arrested more than 50 workers, retirees, and students. Legal cases were started against all of them, many of whom have now received heavy sentences. We will name a few. Atefeh Rangriz has received a sentence of eleven years and six months in prison and 74 lashes. Marzieh Amiri: Ten years and six months in prison and 148 lashes. Hassan Saidi: five years in prison. Rasul Taleb Moghaddam: Two years in prison, 74 lashes and two years of exile. Alireza Saghafi: One year in prison. Haleh Safarzadeh: One year in prison. In addition, Neda Naji has been in detention for the past six months without any trial.

In the course of strikes this year, several Haft Tapeh sugarcane workers and members of the editorial board of the journal, Gam, who published news about the Haft Tapeh workers, were arrested. After ten months of detention, they were released temporarily on heavy bails.
Mohammad Khanifar and Esmail Bakhshi , Haft Tapeh workers, were sentenced to six years and fourteen years in prison respectively. Amir Hossein Mohammadi Fard, Sanaz Allahyari, Amir Amir Gholi, Assal Mohammadi and Sepideh Gholian from the Gam editorial board were each sentenced to eighteen years in prison.

Since last year, more than 40 workers from the Ahvaz Steel Company, more than 20 workers from the Haft Tapeh Sugarcane Company and dozens of workers from Hepco and Azarab companies in Arak have been arrested and are facing legal proceedings and possible prison sentences.
During the course of strikes in Ahvaz Steel, Hepco, Azarab and Haft Tapeh which demanded unpaid wages and benefits, Iran’s security forces brutally attacked workers and injured many of them.

They arrested many workers and released them after a while on heavy bails.
Dear General Secretary Burrow, all of these acts of repression against Iranian workers are committed because the Iranian government considers any union activity by workers, teachers and all wage earners to be a security threat. It uses false security accusations to repress, arrest and imprison workers, teachers, the retirees and even the supporters of the Iranian working class.
This type of brutal repression of workers by the government takes place while the government sends so-called “representatives” of workers to international gatherings and presents a false picture of the situation of workers in Iran. This government aims to prevent our voices from reaching you and other international labor and human rights organizations.

Thus, we ask you to write to the Iranian authorities and demand that they stop treating labor union activities of workers and teachers as national security threats, and release the imprisoned workers. Please call on them to abolish all the prison sentences and judgments issued against workers and stop legal proceeding against them.

We also demand that you record the cases raised in this letter and other reports sent by us in previous correspondence, as an official complaint to be registered by the International Labor Organization against the Iranian government for its open violations of workers’ human rights.
The Free Union of Iranian Workers is sending copies of this letter to other international labor unions and human rights organizations.

Free Union of Iranian Workers

قبلی «
بعدی »

3 دیدگاه ها

  1. پینگ بک: نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) - ایران آزادی
  2. پینگ بک: نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) - جنبش ملی آزادیخواهان ایران
  3. سلام و درود بر شما
    من بیانیه شما را به کنفدراسیون اتحادیه هاى کارگرى را خواندم خیلى نوشته اما اسم اتحادیه آزاد کارگران در إیران اگر به انگلیسى مى نوشتید Independent trade union of workers in Iran بهتک معنا مى دهد تا اینکه بنویسید Free union of workers in Iran

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages