۱۰ خرداد, ۱۴۰۳

اساسنامه

سایت قدیمی

اساسنامه اتحاديه آزاد کارگران ایران

ایجاد تشکل کارگری امر خود کارگران است

فصل اول : تعاريف و اهداف

تعاريف:

ماده 1 : اتحاديه آزاد کارگران ایران كه در اين اساسنامه به اختصار  “اتحاديه”  خوانده ميشود در بر گیرنده کارگران از همه صنوف می باشد و از اتحاد داوطلبانه كليه كارگران و مزد بگیران و کارگران اخراجي و بيكار تشكيل شده است

ماده 2 : حوزه فعاليت اتحاديه سراسر كشور و مدت فعاليت آن نامحدود است

ماده 3 : اتحادیه نماینده قانونی اعضا خود در مذاکره با دولت، کارفرمایان و هیئت های تشخیص و حل اختلاف است و در صورت تمایل سایر کارگران غیر عضو نیز همین نقش را ایفا خواهد کرد

اهداف:

ماده 4: اتحاديه خود را ظرفی برای رسیدن تمامی کارگران ایران به خواسته هایشان میداند و هدف آن حصول یک زندگی انسانی مطابق با استانداردها و پیشرفتهای امروزی بشر برای طبقه کارگر است. در این راستا اتحادیه تلاش خواهد کرد با متشکل کردن کارگران رشته های مختلف تولیدی در خود، مبارزات جاری آنان را برای رسیدن به مطالباتشان در یک بعد سراسری متحد و یکپارچه کند

فصل دوم : عضويت

ماده 5 : عضويت كليه كارگران قرارداد موقت و دائمی از تمامی بخشهای تولیدی و خدماتی و صنعتی و….، و کارگران اخراجي و بيكار از سراسر کشور در اتحاديه آزاد است

تبصره: عضويت در اتحاديه مانع عضويت اعضاء در ساير تشكل ها نمي باشد، اما اعضای هیئت مدیره اتحادیه نمی توانند در بیش از یک هیئت مدیره عضویت داشته باشند

شرايط عضويت

ماده 6 : قبول اساسنامه

ماده 7: پرداخت حق عضويت ماهيانه

شرايط سلب عضويت

ماده 8: عدم رعايت اساسنامه

ماده 9: اخراج عضو فقط با راي مجمع عمومي قابليت اجرائي دارد

فصل سوم:  ارکان اتحادیه

الف- مجمع عمومي ب- هيات مديره ج- بازرسان

ماده10: مجمع عمومي

1-10: مجمع عمومي عاليترين ركن اتحاديه میباشد كه از اجتماع اعضاي حقيقي تشكيل مي گردد و بر دو نوع است. الف ) مجمع عمومي عادي ب) مجمع عمومي فوق العاده

2-10: مجمع عمومي نماينده قانوني كليه اعضاء بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرين و غايبين نافذ است

3-10: مجمع عمومي عادي در مرحله اول با شركت نصف به اضافه يك نفر از اعضا رسميت پيدا مي كند. در صورت به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومی در مرحله اول، حد نصاب لازم براي مرحله دوم پس از گذشت حداكثر ۱۵ روز با شركت يك سوم اعضا به اضافه يك نفر رسميت پيدا خواهد كرد.

4-10: در صورت خودداري هيات مديره از دعوت به بر پايي مجمع عمومي و برگزاري آن، با دعوت دو سوم بازرسان و يا با تقاضاي كتبي و امضا يك سوم اعضا و با صدور دعوتنامه اي كه به اطلاع عموم اعضا رسيده باشد، نسبت به دعوت براي مجمع عمومي و برگزاري آن اقدام ميشود و هيئت مديره با هر تعداد از اعضايش موظف به برگزاري مجمع عمومي است، در غير اين صورت دو سوم بازرسان در خواست کننده مجمع و يا نماينده هاي يک سوم اعضايي که تقاضاي مجمع عمومي کرده اند، ميتوانند راسا” نسبت به بر گزاري مجمع عمومي اقدام نمايند.

5- 10 : فراخوان به مجمع عمومي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و در غير اينصورت با ديگر وسايل ارتباطي رايج انجام مي گيرد. فراخوان به مجمع عمومي در نوبت اول يک ماه زودتر از تاريخ برگزاري مجمع عمومي و نوبت دوم ۱۵ روز بعد از آن خواهد بود.

6 – 10:  درمجامع عمومي هر عضو فقط مي تواند با ارائه وكالت كتبي حق راي یک عضو دیگر را داشته باشد.

7- 10: اخذ راي در مجامع عمومي در مورد انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان به صورت مخفي و در ساير موارد علني خواهد بود.

8 – 10: شرط شركت افراد در جلسات مجامع عمومي داشتن كارت عضويت اتحاديه خواهد بود.

ماده 11: در صورت نبود امکانات و يا هر دليل ديگري براي برگزاري مجامع عمومي با شرکت گسترده اعضا، مجمع عمومي با شرکت نماينده هاي اعضا در شهرها و يا مراکز کارگري با کليه ويژه گيهاي مندرج در اساسنامه برگزار خواهد شد.

تبصره: در صورت برگزاري مجمع عمومي با شرکت نماينده هاي اعضا جمع هاي زير ۵ نفر بصورت انفرادي و جمعهاي بالاتر از آن بايستي با انتخاب نماينده هايي از ميان خود که به ازاي هر ۵ نفر يک نماينده خواهد بود در مجمع عمومي شرکت کنند. اين نماينده ها بايستي صورت جلسه انتخاب خود را به عنوان نماينده براي شرکت در مجمع عمومي به هيئت رئيسه مجمع ارائه دهند.

ماده12: مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي فوق العاده با درخواست نصف + ۱ نفر از اعضاي هيئت مديره يا دو سوم بازرسان يا تقاضاي کتبي و امضا يک سوم اعضا تشكيل مي شود. اين مجمع داراي همان اختيارات، وظايف و کليه شرايط مربوط به مجمع عمومي عادي است. در صورتي كه بازرسان و يا يک سوم اعضا تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را ضروري بدانند بايستي مراتب را كتباً به هيات مديره اعلام کنند.

ماده13: وظايف مجمع عمومي

1- 13: تصويب، تغيير و اصلاح اساسنامه و تعيين خطوط كلي سياستهاي اتحاديه

2- 13: رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيات مديره و بازرسان

3- ۱3: بررسي و تصويب صورتهاي مالي اتحاديه

4- ۱3: انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان

5-۱3: تصويب و يا تغيير حق عضويت ماهانه اعضاء

6-۱3: تعيين و يا تغيير محل دفاتر اصلي فعاليت اتحاديه و يا تصويب تفويض اختيار در اين مورد به هيئت مديره.

ماده ۱4 : ترتيب تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي

1- ۱4: مجامع عمومي به وسيله يك هيات رئيسه مركب از: يك رييس، يك نايب رييس، يك منشي و دو ناظر اداره ميشود. کليه اعضاي هيئت رئيسه از بين اعضاي داوطلب حاضر در مجمع و با راي اكثريت نسبي انتخاب مي شوند. جلسات مجمع عمومي عادي هر يك سال شمسي يك بار تشكيل مي شود.

2-14 : هرگاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور مجمع خاتمه نيابد هيات رييسه مجمع با تصويب اعضای حاضر در مجمع عمومی مي تواند اعلام توقف ادامه مجمع را نموده و تاريخ جلسه بعد را مشروط بر اين كه حداكثر زمان آن از دو هفته بيشتر نشود، تعيين كند. تمديد مجمع نياز به دعوت و انتشار آگهي نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسميت مجمع، حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از شرکت کنندگان در دور قبلي مجمع است، مگر اینکه خود مجمع در اینمورد تصمیم دیگری اتخاذ کند.

3-14: از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي به وسيله منشي تنظيم و پس از قرائت در مجمع عمومي به امضاي هيئت رئيسه مجمع خواهد رسيد.

۴- 14 : كليه مصوبات، ليست اسامي حاضرين، اعلام نتايج انتخابات، نسخ اساسنامه تصويبي و تاييد صحت انتخابات بايد به امضاي هيئت رئيسه مجمع برسد.

ماده 15 : هيئت مديره

ماده 1-15: :شرايط کانديد شدن براي عضويت در هيئت مديره و بازرسان

2-15 : داشتن حداقل ۱۸ سال تمام

3-15: عضویت در اتحادیه

4 – ۱5: هيئت مديره مسئول اداره اتحاديه و حفظ حقوق و منافع کليه اعضاي آن در چهارچوب اهداف اتحاديه است و هر۱ماه يكبار تشكيل جلسه میدهد. تعداد اعضاي اصلي هيات مديره     نفر و اعضاي علي البدل    نفر است كه براي مدت دو سال از بين اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند و کانديداتوري آنها در دوره های متوالي بلامانع است.

5 – 15: تا انتخاب هيات مديره جديد كليه مسئوليتها به عهده هيات مديره قبلي خواهد بود.

6 – 15: اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر ۱۵ روز پس از قطعي شدن نتايج انتخابات تشكيل ميشود از بين خود يك نفر را به عنوان رييس، يك نفر را نايب رييس، يك نفر را خزانه دار و يك نفر را به عنوان مسئول روابط عمومي و یک نفر را به عنوان مسئول تشکیلات انتخاب کرده و طي امضاي صورت جلسه اي اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و هم چنين صدور كارت شناسايي اعلام مي كنند.

7 – 15: جلسات هيات مديره با حضور حداقل   نصف بعلاوه  نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت نسبي آراي حاضرين رسميت خواهد داشت.

8 – 15: غيبت هر يک از اعضاي هيئت مديره در سه جلسه متوالي يا ۵ جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه به ديگر اعضاي هيئت مديره، بمعناي استعفا از سمت عضويت در هيئت مديره تلقي شده و عضو يا اعضاي علي البدل كه به ترتيب بيشترين آرا را در مجمع عمومي كسب كرده اند جانشين عضو يا اعضاي مستعفي خواهند شد.

تبصره 1: تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر عضو غیبت کرده هیئت مدیره، به عهده هيات مديره خواهد بود.

تبصره 2: كليه اسناد و اوارق بهادار و تعهد آور نزد مستعفي، حداكثر ظرف مدت يك هفته بايد به هيات مديره تحويل شده و رسيد كامل با امضاء رئيس هيئت مديره و ممهور به مهر اتحاديه به او داده شود.

9 – 15: در صورت استعفا و فوت هريك از اعضاي هيات مديره، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جانشين عضو مزبور خواهند شد.

ماده 16: وظايف و اختيارات هيات مديره

1- 16: اجراي مصوبات مجمع عمومي

2- 16: حفظ حقوق اعضا در راستاي اهداف اتحاديه

3- 16 : افتتاح حساب يا بستن حساب در بانكها

تبصره: هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پس ازتشكيل، حسابي به نام اتحاديه با امضاي مشترك رئيس هيات مديره، نايب رئيس و خزانه دار در نزد يكي از بانك هاي كشور باز  و وجوه دريافتي متعلق به اتحاديه را در آن حساب واريز كند

4- 16 : خريد و فروش اموال منقول و غير منقول اتحاديه مشروط بر آن كه به منظور جلب سود شخصي نباشد و مصالح كل اتحاديه در نظر گرفته شده باشد با نظارت بازرسان بلامانع است

5- 16: پاسخ گويي، اصلاح و تصميم گيري درباره هرگونه اعتراض در برابر ناديده گرفتن و پايمال شدن حقوق اعضا

6- 16 : استخدام، عزل و نصب كارمندان اداري كه جهت انجام امور اتحاديه و تحت پوشش آن كار مي كنند

7- 16:  دعوت به مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه

8-16:  تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي

9- 16 : تهيه و تنظيم صورت مالي و هم چنين ليست مشخص ازكمكهاي اعضا و افراد حقيقي و حقوقي و پيش بيني بودجه سال آتي و ارائه آن به مجمع عمومي.

10- 16 : تشكيل كميته های تخصصي

11- 16 : تدوين و تصويب آيين نامه هاي داخلي كميته های تخصصي

12- 16:  پيشنهاد ميزان حق عضويت بر اساس پيش بيني بودجه مورد نياز جهت ارائه به مجمع عمومي

13- 16 : اعلام تشكيل مجمع عمومي جهت اطلاع اعضا

14-16 : هيئت مديره مي تواند در چهارچوب مفاد اساسنامه عضويت و حق راي عضو را تا مجمع عمومي به حالت تعليق درآورد

15-16: توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات كارگري بين اتحاديه و كليه تشكل هاي كارگري كشوری  و بین المللی

16- 16 : انتشار اخبار و مسائل كارگري، بحثها و نظريات و طرح هاي اتحاديه و اعضاء بوسيله روزنامه، سايت يا هر امكان ديگري و توليد و توزيع نشريه اتحاديه

17 – 16: تصميم گيري در مورد همكاري و ائتلاف با ساير تشكل هاي كارگري

18-16 : تصويب الحاق به اتحاديه ها و فدراسيون هاي بين المللي و يا پايان دادن به همكاري با آنها

19-16: تصميم گيري درباره تشكيل صندوق كمك هاي متقابل، بطور مستقل يا با شركت ساير تشکلهاي كارگري ديگر در سطح کشوري و جهاني به منظور كمكهاي متقابل اعضاء و انتخاب هيات مديره اين صندوقها

ماده 17: كليه مكاتبات اداري با امضاي رييس هيات مديره و مهر اتحاديه و كليه اسناد مالي و اوراق بهادار و قراردادهاي تعهد آور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشد با امضاي مشترك رييس هيات مديره و خزانه دار و ممهور به مهر اتحاديه خواهد بود

ماده 18 : كميته های تخصصي عبارتند از:  1) کمیته “علیه بیکاری” 2) كميته مالي 3) كميته تبليغات  4) كميته حقوقی، آموزشي و پژوهشي 5) كميته رفاهي و ورزشي 6) كميته روابط عمومي  7) كميته تشكيلات

تبصره1 : هريك از اعضاي هيات مديره مسئوليت يك كميته تخصصي را بر عهده خواهند داشت. ساير افراد كميته ها از اعضاي داوطلب و علاقمند تشكيل مي شود.

تبصره 2 : وظايف، اختيارات و حدود فعاليت كميته ها را آيين نامه هاي مصوب هيات مديره تعيين مي كند

ماده 19: درصورت انقضاي مدت ماموريت هيات مديره و پیش آمدن شرایط غیر متعارف که مانع برگزاری مجمع عمومی اتحادیه شود هیئت مدیره با توافق بازرسان کماکان میتواند به کار خود تا برگزاری مجمع عمومی ادامه دهد

 

ماده 20 :‌ وظايف رئيس هيئت مديره

1-20 :اداره جلسات هيئت مديره

2-20 :دعوت اعضاي هيئت مديره به تشكيل جلسات منظم

3-20:  نظارت بر حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي، تصميمات هيات مديره و کليه امور مربوط به اتحاديه با همكاري نايب رئيس

4- 20: ابلاغ تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره به ساير مسئولان اتحاديه

5- 20:  ثبت صورت جلسات هيئت مديره در دفتر تعيين شده براي اينکار

6- 20:  اطلاع رساني در مورد کليه مسائل مربوط به اتحاديه از طريق وسائل ارتباطي رايج و نگارش نامه هاي اداري و اطلاعيه هاي اتحاديه

7- 20:  گشايش حساب جاري به نام اتحاديه به اتفاق خزانه دار و نايب رييس هيات مديره در يكي از بانكهای کشور و واريز وجوه دريافتي به حساب مذكور و برداشت از آن

8- 20 : امضاي کارت عضويت اعضا و ممهور کردن آن به مهر اتحاديه

9- 20: حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و دفتر مشخصات كامل اعضاي اتحاديه

تبصره: در نبود رئيس هيات مديره کليه وظايف رئيس هيات مديره بر عهده نايب رئيس هيئت مديره ميباشد

ماده 21: بازرسان

مجمع عمومي سه نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل را براي مدت ۲ سال انتخاب مي كند تا بر اساس وظايف مندرج در اساسنامه عمل كنند، انتخاب مجدد آنان در دوره های متوالي بلامانع است

ماده 22: وظايف و اختيارات بازرسان

1-22: نظارت و رسيدگي به دفاتر، اوراق و اسناد مالي و مراقبت در حسن جريان امور مالي اتحاديه

2- 22: رسيدگي به صورت هاي مالي و گواهي چگونگي گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي

3-22 : رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارائه به هيات مديره و مجمع عمومي

4-22: تهيه و ارائه گزارش از عملکرد هيئت مديره به مجمع عمومي

5-22 : اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي بر طبق اساسنامه

تبصره: چنانچه حداكثر۳ ماه پس از پايان دوره به هردليلي مجمع عمومي برگزار نشده و انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان ميتوانند تقاضاي مجمع عمومي کرده و ضمن اطلاع رساني به عموم اعضا با توجه به مفاد اين اساسنامه راسا” اقدام به برگزاري آن کنند

6-22 : نظارت بر عملكرد كليه اركان و گزارش به هيئت مديره و مجمع عمومي

 

فصل چهارم: منابع مالی، مناطق کشوری و شرایط انحلال اتحادیه

ماده23: منابع مالي اتحاديه

1- 23: حق عضويت ماهیانه اعضا

2- 23 : كمك مالي داوطلبانه اعضاء در حد توانايي و اختيار آنان

3- 23 : هرگونه كمك مالي ناشي از همبستگي صنفي افراد حقيقي يا حقوقي اعم از كشوري و بين المللي

تبصره 1: كمك هاي مالي اعضاء و افراد حقيقي و حقوقي هيچ حق ويژه اي را براي آنان در اتحاديه ايجاد نخواهد كرد

تبصره 2:  جمع آوري هرگونه كمك مالي، حق عضويت به موجب قبض رسيد ممهور به مهر اتحاديه انجام ميگيرد. پس از افتتاح حساب توسط اتحاديه، فيش بانكي معتبر كه طي آن حق عضويت به حساب اتحاديه واريز شده باشد، همانند قبض رسيد ممهور به مهر اتحاديه معتبر است.

ماده 24: مناطق کشوری اتحادیه

1-24: اتحادیه میتواند خود را در چهار منطقه شمال، جنوب، غرب و شرق کشور تعریف کند

2-24: شکل گیری مناطق اتحادیه با پیشنهاد اعضای اتحادیه در هر منطقه از مناطق چهار گانه کشور و تایید هیئت مدیره وقت اتحادیه امکانپذیر است

3-24: حدود و اختیارات مناطق چهارگانه اتحادیه با پیشنهاد اعضای اتحادیه در این مناطق و طرح و تدوین  آن از سوی هیئت مدیره اتحادیه و تایید مجمع عمومی اعضا این مناطق بطور موقت تعیین و اجرایی میشود و تصویب نهایی آن به عهده مجمع عمومی سراسری اعضای اتحادیه است

4-24: مجمع عمومی اعضای مناطق اتحادیه هر سه ماه یکبار تشکیل میشود

ماده 25: انحلال اتحاديه و مقررات مربوط به آن

1- 25 : انحلال اتحادیه فقط بر اساس تصميم مجمع عمومي عادي يا فوق العاده سراسری اعضا امکانپذیر است

ماده 26: از تاريخ انحلال اتحاديه، اختيارات مسئولان اتحادیه خاتمه يافته و هيات تسويه منتخب كه از بين مسئولان و يا اعضاي اتحاديه در مجمع عمومی انتخاب مي شوند، امر تسويه را به عهده مي گيرند.
ماده 27 : درصورت انحلال اتحاديه از سوي مجمع عمومي، بازرسان و رئيس هيات مديره ناظر بر امور مربوط به تسويه خواهند بود. مدت ماموريت هيات تسويه به همراه رييس و ‌نايب رئيس هيات مديره و بازرسان، با نظر مجمع عمومي خواهد بود.

پایان

 

گزارش برگزاری مجمع عمومی دوم اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار

 

دومین مجمع عمومی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در مورخه 30/1/1387 با شرکت 110 نفر از کارگران عضو اتحادیه از شهرهای تهران، سنندج، کرمانشاه، عسلویه، شهر صنعتی قم، مهاباد و برخی نقاط دیگر، در شهر سنندج برگزار شد. در این مجمع برخی شرکت کنندگان از عسلویه، شهر صنعتی قم، تهران و پتروشیمی پلی اتیلن سنگین کرمانشاه به نمایندگی از جمع های خود در آن شرکت داشتند.
این مجمع در ساعت 11 صبح با خوش آمد گویی حسن زارعی مسئول تشکیلات اتحادیه به شرکت گنندگان و اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان طبقه کارگر تشکیل و کار خود را با رای گیری برای انتخاب هیئت رئیسه مجمع آغاز کرد. در این رای گیری آقایان رضا شهابی به عنوان رئیس، سید هادی احمدی به عنوان نایب رئیس و آقایان زاهد کریمی و کیوان ساعد پناه به عنوان منشی های هیئت رئیسه مجمع، کار هدایت مجمع عمومی اتحادیه را بر عهده گرفتند.
سپس آقای شریف ساعد پناه بازرس اتحادیه گزارش خود را از فعالیت یکساله اتحادیه به مجمع ارائه کرد و بدنبال آن جعفر عظیم زاده به نمایندگی از طرف هیئت مدیره طی سخنانی به فعالیتهای اتحادیه در یکسال گذشته پرداخت و با برشمردن نقاط ضعف و قوت آن، گزارش خود را به پایان رسانید. پس از آن در باره دستور کار مجمع رای گیری و به این ترتیب مجمع کار بحث و رای گیری در مورد پشنهادهای ارائه شده را آغاز کرد.

پیشنهادهای ارائه شده به مجمع و مصوبات آن عبارت بودند از:
الف)- تغییر نام اتحادیه از اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به اتحادیه آزاد کارگران ایران
پس از سخنان جعفر عظیم زاده در این مورد، تغییر نام اتحادیه به اتفاق آرا به تصویب شرکت کنندگان در مجمع عمومی رسید و بیانیه ای در این رابطه مصوب گردید.

ب)- تغییر موادی از اساسنامه اتحادیه متناسب با تغییر نام آن
اهم این تغییرات عبارت بودند از:
– تغییر فصل اول اساسنامه که مربوط به تعاریف و اهداف اتحادیه بود( به اتفاق آرا به تصویب رسید)
– اضافه شدن ماده ای در مورد مناطق کشوری اتحادیه به اساسنامه (با اکثریت نسبی به تصویب رسید)
– اضافه شدن کمیته ای تحت عنوان ” علیه بیکاری” به ماده کمیسیونهای اتحادیه (به اتفاق آرا به تصویب رسید) و برخی تغییرات دیگر که همگی به اتفاق آرا به تصویب شرکت کنندگان در مجمع رسید.

این مجمع کار با انتخاب اعضای اصلی و علی البدل اتحادیه آزاد کارگران ایران و بازرسان آن، کار خود را به پایان رسانید.

اسامی اعضای اصلی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران منتخب مجمع عمومی عبارتند از:
صدیق کریمی- جعفر عظیم زاده – خالد سواری – جمیل محمدی – حسین قادری – حسن زارعی – اسماعیل کاظمی – شریف ساعد پناه – طیب ملایی – جوانمیر مرادی – سلام شیخی – جبار خدامرادی – محمد فرجی

اسامی اعضای علی البدل هیئت مدیره اتحادیه منتخب مجمع عمومی عبارتند از:
اسرین واصلی – فایق کیخسروی – بهروز چاپاری — فرهاد عرب زاده – فرامرز قربانی – طه آزادی – یدالله مرادی

اسامی بازرسان اتحادیه ، منتخب مجمع عمومی عبارتند از:
فرشید بهشتی زاد – حبیب الله فقیه سلیمانی – سید سعید سید محمدی

لازم به یادآوری است که به دلیل دیر شروع شدن مجمع و مصادف شدن شیفت برخی کارگران سنندج و مهاباد در بعد از ظهر روز برگزاری مجمع، مجمع عمومی نتوانست پیام کارگرانی را که از برخی نقاط به مجمع رسیده بود قرائت کرده و طبق برنامه تریبون آزاد را برگزار و به مسئله خواست شورای همکاری مبنی بر امکان برگزاری مراسم مشترک اول ماه مه که از سوی بختیار پیر خضری یکی از شرکت کنندگان در مجمع مطرح شد، رسیدگی نماید.
در این مجمع پس از پایان گزارش بازرس و مسئول روابط عمومی اتحادیه، نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند و تا پایان مجمع در کنار شرکت کنندگان در مجمع حضور داشتند، با اینحال هیچگونه مشکلی پیش نیامد و مجمع کار خود را با موفقیت به پایان رسانید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 31/1/1387

 

**********************

 

بیانیه تغییر نام اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به اتحادیه آزاد کارگران ایران
مصوب مجمع عمومی دوم اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار

 

از آنجا که در مدت یکسال فعالیت اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کارگران شاغل بیش از پیش به این اتحادیه روی آورده اند و از آنجا که کارگران شاغل در مراکز کارگری به دلیل محدودیتها و فشارهای موجوددر شرایط حاضر آنچنان که باید، نمیتوانند اقدام به برپایی تشکلهای مستقل خود بنمایند و از آنجا که حتی در شرایط متعارف اجتماعی همیشه بخشهایی از کارگران به دلیل شرایط خاص شغلی و یا بیکار شدن و اخراج نمیتوانند بصورت پایداری تشکلی را ویژه خود بر پا نمایند لذا مجمع عمومی دوم اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار که شرکت کنندگان در آن از کارگران شاغل مراکز کارگری و کارگران اخراجی و بیکارمی باشند رای به تغییر نام اتحادیه از اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به اتحادیه آزاد کارگران ایران میدهند.

بدیهی است با توجه به اینکه در اتحادیه آزاد همه مزدبگیران بدون در نظر داشت صنف و یا شاغل بودن و بیکار بودن میتوانند متشکل بشوند، این اتحادیه بیش از اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار که وزن آن بر روی کارگران اخراجی و بیکار بنا شده است، قادر خواهد شد با اتکا به قدرت کارگران شاغل در رشته های مختلف، حافظ منافع کارگران در معرض اخراج یا بیکار باشد.

در این راستا مسائل مربوط به اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، در قالب کمیته ای ویژه تحت عنوان “علیه بیکاری ” بعنوان یکی از مهمترین دغدغه ها و مسائل اتحادیه آزاد کارگران ایران در اولویت فعالیتهای آن قرار خواهد گرفت و این اتحادیه با سازماندهی کارگران اخراجی و بیکار در این کمیته و با پشتوانه کارگران شاغل در اتحادیه آزاد، از منافع کارگران اخراجی و بیکار دفاع خواهد نمود.

مجمع عمومی دوم اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 30/1/1387

*********************

 

گزارش اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 30/1/1387 ساعاتی پس از اتمام مجمع عمومی اتحادیه در شهر سنندج برگزار شد. در این جلسه مسئولین اتحادیه با اتفاق آرا اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

1-  جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره
2-  خالد سواری نایب رئیس هیئت مدیره
3-  طیب ملایی سخنگو و مسئول روابط عمومی
4-  شریف ساعد پناه خزانه دار و مسئول کمیسیون مالی
5- حسن زارعی و جبار خدامرادی مسئولین کمیته ” علیه بیکاری”
6- جمیل محمدی مسئول کمیسیون تبلیغات

همچنین در این جلسه مصوب گردید مسئولین اتحادیه در سنندج نسبت به دریافت مجوز برای برگزاری مراسم اول ماه مه اقدام نمایند و بر این امر به اتفاق آرا تاکید گردید که چنانچه مجوز برای برگزاری مراسم اول ماه مه صادر نشود اتحادیه حق مسلم خود میداند که به نحو مقتضی اقدام به برگزاری مراسم اول ماه مه بنماید. همچنین مقرر گردید اعضا و فعالین اتحادیه در سایر شهرها و مراکز کارگری به نحو مقتضی نسبت به برگزاری مراسم اول ماه مه اقدام نمایند.
در پایان این جلسه بر مسئله مالی و اهمیت حیاتی آن برای تداوم فعالیتهای اتحادیه تاکید شد و راههای تامین مالی فعالیتهای آن در سالجاری مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید برای پاسخ به مسائل پیشاروی اتحادیه، طی ماههای آینده یک مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره برگزار شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 30/1/1387

***************************************

 

پیام کارگران عسلویه به مجمع عمومی دوم اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار

دوستان شرکت کننده در مجمع! قبل از هر چیز سلام ما جمعی از اعضا اتحادیه و دوستان کارگر خود را در منطقه عسلویه بپذیرید.
ما آرزومندانه مشتاق شرکت در مجمع و حضور در کنار شماها را داشتیم، اما به دلایلی که فکر می کنیم برای همه شما آشنا باشند از جمله دوری مسیر، نتوانستیم به احساس گرم با شما بودن خود پاسخ مثبت دهیم، اما با تمام وجود برای هر چه قدرتمندتر کردن اتحادیه با شماها همدل و هم رأی هستیم و نتیجه تصمیم گیرهای شما را مبنای این دوره از کار قرار خواهیم داد.
ما در یکسال گذشته دوره ای را با فعالیت در اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران به سر رساندیم که دارای نقاط قوت و ضعف بوده است. مسلما ما می توانستیم بهتر و بیشتر در اعتراضات و مبارزات کارگران در این دوره تأثیر داشته باشیم اما به هیچ وجه خود را سرزنش نمی کنیم چون ما در شرایطی قرار داریم که خوشبختانه هر قدر به سرعت خود بیافزائیم باز به دلیل گستردگی روزافزون اعتراضات کارگری انتظارات از ما نیز از سوی کارگران هر روز بیشتر می شود و امروز خوشحالیم که می خواهیم با تبدیل کردن اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به اتحادیه آزاد کارگران ایران بخشهای وسیعتری از کارگران را با خود همراه کنیم و بیشتر به انتظاراتی که از یک تشکل واقعا کارگری می رود پاسخ دهیم.
در پایان لازم می بینیم به منظور آسانتر رسیدن به مطالباتمان از طریق ایجاد همبستگی و حمایت متحدانه از اعتراضات کارگری در بخشهای مختلف از همه کارگران شاغل و بیکار در ایران دعوت کنیم به این اتحادیه بپیوندند.

برایتان آرزوی پیروزی و موفقیت می کنیم.

جوانمیر مرادی
سعید حضرتی
محمد خویشکار
محمد موسوی
و جمعهایی از کارگران:
پالایشگاه گاز فازهای 9 و 10 عسلویه
شرکت توسعه سیلوها
شرکت پتروشیمی مبین عسلویه

ویدیو شاخص

دسته ها