۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: افزایش فشار

 افزایش بودجه برخی نهادها در کنار فشار مالیاتی به مردم

نهاد رياست جمهوري: ٦٩ درصد افزايش شوراي نگهبان: ٢٣ درصد افزايش مجمع تشخيص:١١ درصد افزايش مجلس:١٠ درصد افزايش  

ویدیو شاخص

دسته ها