۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: سندیکاهای فرانسه

بیانیه کلکتیو سندیکاهای فرانسه در ھمبستگی با موج اعتصابات معلمان در ایران

در ایران بیماری ھمه‌گیر کرونا ویروس کوید١٩ بیداد می کند. در این شرایط و در مواجھه با سرکوب کماکان شدید رژیم حاکم، زنان و مردان کارگر در ایران به مبارزات خود ادامه می دھند. اعتصاب ھا چند برابر شده اند. آخرین نمونه اعتصاب معلمان که از ١١ دسامبر به مدت سه روز در سراسر کشور […]

ویدیو شاخص

دسته ها