۱۵ اسفند, ۱۴۰۲

بایگانی برچسب ها: کارورزان علوم پزشکی

تجمع اعتراضی اینترن‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود

کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به معوقات در قالب کمک هزینه تحصیلی دانشجویان اینترنی که با وجود قول مساعدت از جانب مسئولین در اعتراضات اسفندماه سال قبل کماکان پرداخت نشده است.  

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارورزان علوم پزشکی کاشان

اینترن‌های علوم پزشکی کاشان در اعتراض به نحوه پرداخت حق الزحمه و وضعیت نا‌به‌سامان معیشتی در محوطه بیمارستان بهشتی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱  

ویدیو شاخص

دسته ها