۳۰ خرداد, ۱۴۰۳

بیانیه‌ی فدراسیون معلمان انتاریو (کانادا) درباره تجمعات و اعتراضات سراسری معلمان ایران

اتحادیه

بیانیه‌ی فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریو (کانادا)
درباره تجمعات و اعتراضات سراسری معلمان ایران

به شورای هماهنگی انجمن های صنفی معلمان (ایران)
فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریو(OSSTF/FEESO) نماینده‌ی۶۰ هزارمعلم و کارگر آموزشی دراستان انتاریوی کانادا است. سازمان ما دغدغه‌ی حقوق بشر و دمکراسی را کاملا جدی می‌گیرد و برهمین اساس ما این نامه را برای ابراز همبستگی خود با تمامی معلمان و جامعه‌ی بزرگتر کارگران ایرانی می‌نویسیم. حقوق معلمان و کارگران آموزشی برای تشکل‌یابی و نیز حق آزادی بیان وآزادی برگزاری تجمعات مسالمتآمیز کاملا مشروع است. سیاست‌ها و اعمال ضدکارگری و ضد تشکلیابی حکومت ایران غیرقابل قبول است.
همانند رفقای آموزش بین‌الملل (EI)، ما فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریو نیز همبستگی خود را با همه‌ی کارگران ایرانی و بهویژه کسانی که درحوزه آموزش کارمی‌کنند اعلام می‌داریم. فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریواز مطالبات معلمین مبنی برافرایش حقوق، آزادی معلمان و دیگر کارگران زندانی، ازجمله اسماعیل عبدی، دفاع می کند. ما ازمطالبات شما در رابطه با بیمه و مزایای قابل اتکاء برای بازنشستگان، پایان دادن به تبعیض در نظام آموزشی و نیز خاتمه دادن به سیاست خصوصیسازی پشتیبانی می‌کنیم. ما خواهان آموزشعمومی و رایگان برای همه وایجاد فضاهای آموزشی مناسب در تمامی مدارس عمومی ایران هستیم.
ما هم‌چنین حمایت خود را از آموزش زبان‌ کردی و دیگر زبان‌های غیرفارسی در ایران اعلام می‌داریم. سیاست آسیمیله و فارسیزه کردن غیرفارس‌های ایران و زدودن زبان و تاریخ آن‌ها ازحافظه‌ی جمعی نسل‌های جوان‌ غیرقابلقبول است. بهویژه ما همبستگی خود را با زارا محمدی، معلم زبان کردی، و دیگر کسانی که صرفا به واسطه‌ی آموزش زبان‌های غیرفارسی در ایران زندانی می‌شوند، اعلام می‌داریم.
فدراسیون معلمان مدارس متوسطه‌ی انتاریو، یکصدا در کنار همراهان خود درکانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان ایران می‌ایستد. ما خواهان پایان دادن به خشونت حکومت علیه تجمعات واعتراضات مسالمتآمیز هستیم و ازحکومت می‌خواهیم که با نمایندگان شورای هماهنگی در رابطه با مطالبات آن‌ها و دیگر موضوعات مرتبط با سیاستهای آموزشی، وضعیت معلمان و دیگران کارگران حوزه‌ی آموزش وارد دیالوگی صادقانه و معنیدار شود.

با همبستگی
کارن لیتل‌وود
رئیس فدراسیون معلمان مدارس متوسطه انتاریو (OSSTF/FEESO)
سی سی: کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیدر _ کانادا)
codir-canada@gmail.com
4 ژانویه 2022

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو شاخص

دسته ها