۱ خرداد, ۱۴۰۳

بیانیه کلکتیو سندیکاهای فرانسه در ھمبستگی با موج اعتصابات معلمان در ایران

بیانیه کلکتیو سندیکاهای فرانسه در ھمبستگی با موج اعتصابات معلمان در ایران

در ایران بیماری ھمه‌گیر کرونا ویروس کوید١٩ بیداد می کند. در این شرایط و در مواجھه با سرکوب کماکان شدید رژیم حاکم، زنان و مردان کارگر در ایران به مبارزات خود ادامه می دھند.
اعتصاب ھا چند برابر شده اند. آخرین نمونه اعتصاب معلمان که از ١١ دسامبر به مدت سه روز در سراسر کشور ادامه داشت. این اعتصاب به لحاظ گستردگی و در مدت چھل سال گذشت بی سابقه بوده است.
این اعتصاب توسط شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی معلمان ایران فراخوانده شده بود و بطور وسیعی از آن استقبال شد. ده ھا ھزار معلم در بیش از صد شھر در آن شرکت داشتند.
در تھران، پایتخت کشور، چندین ھزار معلم در برابر مجلس تجمع کردند. در این گردھمایی پلیس ضد شورش تلاش به حمله به معلمان کرد که توسط معلمان به عقب رانده شدند. رسول بداغی، معلمی که به خاطر فعالیت ھای سندیکایی ٧ سال در زندان به سر برده بود، دستگیر می شود.
افزایش حقوق و حقوق بازنشستگی، آموزش رایگان و ھمگانی برای ھمه، از جمله خواست ھای معلمان بودند. آن ھا ھمچنین خواھان آزادی ھمکاران زندانی از جمله اسماعیل عبدی، مھدی فتحی، محمد رضا رمضانزاده و رسول بداغی شدند.
ما سازمان ھای عضو کلکتیو سندیکایی فرانسوی برای حمایت از دستمزدبگیران در ایران، بار دیگر بر حمایت و ھمبستگی خود با معلمان ایران تأکید داشته و:
– خواھان آزادی بدون قید و شرط و فوری اسماعیل عبدی، رسول بداغی، مھدی فتحی، محمد رضا رمضانزاده، ھاشم خواستار، ناھید فتحعلیان، زینب ھمرنگ، معصومھ عسگری و لیلا حسین زاده ھستیم؛
– خواھان لغو ھمه محکومیت ھای غیرعادلانه و خلاف آزادی ھای و حقوق بنیادی ھستیم؛
ھمبستگی بین المللی امری اساسی است، این مبارزات را به گوش ھمه مردم جھان برسانیم!
– خواھان آزادی بدون قید و شرط و فوری ھمه مبارزین زندانی شده به خاطر فعالیت ھای سندیکایی اشان ھستیم؛
– ھم چنین از رژیم ایران می خواھیم که به پیمان ھای بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل ھای مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادھای جمعی، احترام بگذارد.

پاریس، ٢٣ دسامبر ٢٠٢١

Confédération générale du tr Fédération syndicale unitaire Union syndicale Solidaires Union nationale des syndicat
avail (CGT) (FSU)
s autonomes (UNSA)

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو شاخص

دسته ها