۹ خرداد, ۱۴۰۳

بیانیە شمارە۳”گروە معلمان شاغل و بازنشستە کردستان

بیانیە فرهنگیان شاغل و بازنشستە کردستان

“بەنــــــــام نـــــــامی آزادی”

“سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی
مارا زِ سر بریده میترسانی؟
ما گر ز سر بریده میترسیدیم
در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم

بیانیە شمارە۳“گروە معلمان شاغل و بازنشستە کردستان

“سپر انسانی و دیوار دفاعی برای حفاظت از جان دانش‌آموزان تشکیل دهیم.”

🔶فرهنگیان حق‌طلب، مردم آزادیخواە

در حالی وارد دومین ماە اعتراض و خیزش عظیم مردم ایران و کردستان بعد از قتل ددمنشانە #مهسا_ژینا_امینی، می‌شویم کە بطور میانگین و طبق آمارهای رسمی هر روز جان ٨ تا ١٠ انسان و شهروند این مرز و بوم بدست دژخیمان و جلادان سرکوبگر ستاندە شدە کە در این میان ٣٢ نفر از آنان دانش آموزان ما بودەاند و جواب اعتراض مسالمت آمیز مردم با دستان خالی همانا و بە روال دهەهای گذشتە ایجاد حمام خون و حفظ سریر پوسیدە قدرت بر تلی از اجساد شهروندان بودە و از کشتە پشتەها ساختەاند.
اینک بە همراهی و همکاری اعوان و انصار خبیثشان بە این هم رضایت ندادە و فرعون وار دست بە کودک کشی می‌زنند مبادا خوابشان را کودکان دبستانی و دبیرستانی آشفتە سازد. آری! نیک می‌دانند نسل نو نوایی تازە در سر دارد و تسلیم ناشدنی است، بە همین خاطر رذیلانە بە مدارس حملە می‌برند، مکانهای آموزشی را محل اردو و سازماندهی سرکوبگران می‌کنند بلکە چند صباحی بیشتر اربابانشان بە قدرت پوشالی خود چنگ بیاویزند و استخوانی هم نصیب اینان گردد.
✔️فرهنگیان عزیز، امروز برماست کە چون فرزندانمان از گلهای نوشکفتە باغ رنگین ایران زمین در مدارس در برابر هجوم مغول‌وار نیروهای سرکوبگر محافظت کنیم و خود را سپر و محافظ آنان سازیم.
ما بە مرحلەای از تاریخ زندگی خویش وارد شدەایم کە این سرزمین دارد حساس‌ترین روزهای تاریخی خود را با شعار پیشرو و مترقی #ژن_ژیان_ئازادی (زن،زندگی،آزادی)
سپری می‌کند، بی گمان این خیزش سر بازایستادن ندارد تا تغییری اساسی در زیست جهان ما مردمان این دیار بە سوی آزادی، دموکراسی و  عدالت ندهد.
مسلما در این شرایط معلمان کنج عافیت نخواهند گزید، از دکتر خانعلی تا فرزاد کمانگر و دە‌ها معلم دیگر راهی را بە ما نشان دادەاند کە جز آزادگی و سربلندی نیست و اکنون این مشعل در دستان ماست.
🔸ما معلمان در یک سال گذشتە جلوەهایی بسیار زیبا از آزادیخواهی و عدالت‌طلبی بە نمایش گذاشتیم و باور داریم در خیزش عظیم امروز تاثیرگذار بودەایم و این رسالت ما را سنگین‌تر می‌کند.
گروە معلمان شاغل و بازنشستە کردستان، از همە معلمان ایران و کوردستان می‌خواهد همچون گذشتە با شرف و شهامت پای در میدان گذاشتە و در صورت هجوم نیروهای سرکوب بە مدارس برای بازداشت و یا سرکوب دانش‌آموزان معترض با تشکیل زنجیرە انسانی و دیوار دفاعی مانع ورود سرکوبگران بە مدارس شدە و نگذاریم خفاشان شب پرست بە نیات شوم خود دست یابند و گلهای نوشکفتە گلستان ایران را پر‌پر کنند.
🔸ضروری است والدین دانش آموزان هم در این راە بە همکاران ما بپیوندند و صفوف متحد دانش آموزان، معلمان و اولیاء را مستحکم‌تر از همیشە تشکیل دهند و تجلی شعار “ما همە با هم هستیم” باشند.
🔸هر چند کم نیستند تعداد مدیران و معاونین مدارسی کە در مقابل فشار حراست و نیروهای امنیتی حتی با لغو ابلاغ مدیریت و معاونت حاضر بە همکاری با سرکوبگران نشدند و با شرف و شهامت از ارائە لیست دانش آموزان معترض و معلمان متحصن خودداری کردند، اما در این میان تعدادی اندک و انگشت شمار کە عادت بە کاسە لیسی اربابان قدرت پوشالی دارند رویەای در پیش گرفتند کە نتیجە قطعی آن رسوایی و روسیاهی خود و شرم و ننگ برای خانوادەهایشان خواهد بود. ما بە اینان هشدار می‌دهیم بزودی در پیشگاە عدالت قرار خواهید گرفت و آن روز برای اظهار ندامت دیر خواهد بود.

گروە معلمان شاغل و بازنشستە استان کردستان

🔻این جنبش را سر بازایستادن نیست

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو شاخص

دسته ها