۳۰ تیر, ۱۴۰۳

بیانیە فرهنگیان شاغل و بازنشستە کردستان

بیانیە فرهنگیان شاغل و بازنشستە کردستان

ژن ،ژیان، ئازادی

🔺مردم شریف و بزرگوار، جوانان غیور ایران، دانشجویان و دانش آموزان عزیز، هنرمندان، ورزشکاران و قهرمانان مردمی، بازاریان و کارگران پر تلاش؛

معلمان سرزمین شما سال هاست در کف خیابان از تبعیض ونابرابری، ظلم وستم غارت وچپاول،
و محرومیت و تبعیض های اجتماعی اقتصادی و قومی و اتنیکی رژیم جمهوری اسلامی ایران پرچم عدالتخواهی را برافراشته اند؛

🔺 امروزە کە برای مردم سراسر کشور؛ غارتگری و توحش حاکمان  به اثبات رسیده است،
ما معلمان شاغل و بازنشسته کردستان همبستگی خود را با آزادی خواهان کە در خیابان سینە را در برابر گلولە سرکوبگران رژیم آخوندی قرار دادە و ندای ژن ژیان ئازادی را سرداده اعلام مینمایم؛و برخورد غیر انسانی نیروهای رژیم  را محکوم می کنیم؛

🔺 توجه افکار عمومی جامعە را به موارد ذیل معطوف می‌داریم:

۱) کشتن ۲۸ کودک و دانش آموز در اوایل مهر سال تحصیلی ۱۴۰۱، کە توسط سازمانهای حقوق بشری تایید شدە است (کە در یک مورد میتوان بە کشتن وحشیانە اسرا پناهی دانش آموز اردبیلی اشارە کرد)؛ روان تمام معلمان و دانش آموزان و به تبع آن کل جامعه را غمگین و مکدر نمودە است؛ این عمل شنیع و غیرانسانی رسوایی دیگر در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و نیروهای وحشی سرکوبگرش است؛کە در صفحات تاریخ گم نخواهد گردید؛

۲)تمام افراد جامعه اعتراضات مدنی معلمان ایران را در طول عمر جمهوری اسلامی ایران خصوصاً دو سال اخیر که بیش‌از ۱۰۰ هزار معلم  در یک روز به خیابان آمدند و علیه نابرابری های اجتماعی و تحصیل رایگان  وحقوق شهروندی فریاد زدند نظارە گر بودند؛
متاسفانە حاکمیت جوابی بهتر از زندانی معلمان آزادی خواە بە این حرکت معلمان نداشت؛

۳) دانشگاە شریف بازداشتگا نخبگان و اوین دانشگاهی از صد ها  معلم و دانشجو ،روزنامه نگار ،خبرنگار، شاعر ،نویسنده، وکیل ، فعال مدنی وحتی دانش آموز گشتە است؛کە تصویری روشن از برخورد رژیم غیر مردمی با  فهیمان جامعه است؛

۴) حمله به دانشگاه ومدارس و ربودن دانشجو ،معلم ودانش آموز  و مورد ضرب شتم قرار دادن آنان،بە هر نحو و بە هر بهانە ایی کاملا ممنوع می باشد؛ضمن محکوم کردن کامل آن ؛این رفتارها را برگرفتە از تفکر قرون وسطایی و خشک مغزی حاکمان و سردمداران جمهوری اسلامی می دانیم؛

۵) ما معلمان با حرکت های جمعی همراه با دانش آموزان و ضمن آگاه سازی اولیای دانش آموزان از ورود نیروی های امنیتی بە هر شکل و بهانەایی بە محیط آموزشی جلوگیری می نماییم؛

۶) چنانچه مدیری یا هر فردی از کادر آموزشی و اداری با نیرو‌های سرکوبگر همکاری نماید آن فرد توسط سایر معلمان و اولیای محترم رسوا خواهد شد  و باید منتظر عواقب کار ننگینش در میان دانش آموزان باشد

۷) درایت دانش آموزان امروز به حدی بالاست که در کف خیابان  همراه با آزادی خواهان و معلمان مورد اعتمادشان همبستگی خود را اعلام داشته اند وهیچگاه  معلمان این سرزمین آنان را تنها نخواهند گذاشت؛

۸) پست  اشغال شده وزارت آموزش و پرورش توسط آقای نوری  مورد تایید جامعە معلمین نیست، و دستورالعمل های وی لازم الاجرا نیست چراکه در مدت وزارت ایشان نگاە امنیتی بە معلمان و مدارس چندین برابر گشتە و معلمان ودانش آموزان هیچ دل خوشی از وی ندارند. در حالیکە تمام مکاتب آموزشی دنیا خشونت با دانش آموزان را منع وبسیار خطرناک می‌داند وی در کمال بی شرمی بچه ها را به گشت پلید ارشاد  می سپارد  وپلیسی کە  می‌بایست حافظ جان و امنیت روحی و روانی دانش آموزان باشد آنان را به گلوله می بندند!!!!!!!!!

۹) جنایات سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی در هر استانی مسئولین  اداری از جمله : استاندار، فرماندار وسایر ارگان‌های مرتبط را در بر می‌گیرد و نباید  خود را معاف از عواقب جنایات بدانند؛

۱۰) لشکریان  و نیروهای  شرافتمند مردمی سکوت و عدم حمایت شما از مردم ستمدیده وکشتار وقیحانه کە بیش از یک ماه ادامە دارد؛بە هیچ وجە قابل قبول نیست ؛و بە مردم مبارز بپیوندید؛

۱۱) خلق حوادث و جنایات وحشتناک همانند آتش سوزی در زندان اوین به جهت  فرافکنی و تشویش اذهان عمومی عمل شوم دیگری است کە در کارنامە شما ثبت گردید.

🔺در پایان ما معلمان شاغل و بازنشستە کردستان خواهان پیوستن تمامی آحاد جامعە بە مبارزات، اعتصابات و اعتراضات بە حق جوانان این مملکت هستیم.

🔻این جنبش را سر بازایستادن نیست

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو شاخص

دسته ها