۳۱ خرداد, ۱۴۰۳

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.

………………….

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تهران روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. #تجمع_بازنشستگان_و_مستمری‌بگیران_تامین‌اجتماعی #تجمع_اعتراضی #افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد #یکشنبه‌های_اعتراضی ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20 🆔 https://t.me/ettehad

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تهران
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.
……………………….

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی کرمانشاه روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی کرمانشاه مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. #تجمع_بازنشستگان_و_مستمری‌بگیران_تامین‌اجتماعی #تجمع_اعتراضی #افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد #یکشنبه‌های_اعتراضی ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20 🆔 https://t.me/ettehad

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی کرمانشاه
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی کرمانشاه مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.
……………………..

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شوش روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شوش مقابل اداره تأمین اجتماعی شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. #تجمع_بازنشستگان_و_مستمری‌بگیران_تامین‌اجتماعی #تجمع_اعتراضی #افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد #یکشنبه‌های_اعتراضی ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20 🆔 https://t.me/ettehad

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شوش
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شوش مقابل اداره تأمین اجتماعی شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.
………………………….

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مشهد

روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی مشهد مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.

video
play-sharp-fill

………………..

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تبریز

video
play-sharp-fill

………………….

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اراک
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اراک مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.
………………………….

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد تهران روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد کشور در خیابان وزرا تجمع کردند. این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند . بازنشستگان صندوق فولاد هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان دست به تجمع می‌زنند. #یکشنبه‌های_اعتراضی #تجمع_اعتراضی #تجمع_بازنشستگان_و_مستمری‌بگیران #بازنشستگان_مطالبه‌گر #افزایش_دستمزد #خواست_افزایش_حقوق_و_مستمری اتحادیه آزاد کارگران ایران ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20 🆔 https://t.me/ettehad

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد تهران
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد کشور در خیابان وزرا تجمع کردند.
این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند .
بازنشستگان صندوق فولاد هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان دست به تجمع می‌زنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
…………………………

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی قزوین

video
play-sharp-fill

…………………….

تداوم تجمع اعتراضی معلمان حق‌التدریسی امروز یکشنبه هشتم اسفند جمع‌هایی از معلمان حق‌التدریسی (قبول شدگان مرحله‌ی سوم دانشگاه فرهنگیان) که از شهرهای مختلف کشور به تهران آمده‌اند، در اعتراض به عدم صدور احکام خود و پیگیری دیگر مطالباتشان مجدداً مقابل مجلس دست به تجمع زدند. #تجمع_اعتراضی 🆔 https://t.me/ettehad ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20

تداوم تجمع اعتراضی معلمان حق‌التدریسی
امروز یکشنبه هشتم اسفند جمع‌هایی از معلمان حق‌التدریسی (قبول شدگان مرحله‌ی سوم دانشگاه فرهنگیان) که از شهرهای مختلف کشور به تهران آمده‌اند، در اعتراض به عدم صدور احکام خود و پیگیری دیگر مطالباتشان مجدداً مقابل مجلس دست به تجمع زدند.
……………………

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اردبیل روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اردبیل مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. #تجمع_بازنشستگان_و_مستمری‌بگیران_تامین‌اجتماعی #تجمع_اعتراضی #افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد #یکشنبه‌های_اعتراضی ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20 🆔 https://t.me/ettehad

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اردبیل
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اردبیل مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.

………………….

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بجنورد روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بجنورد مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. #تجمع_بازنشستگان_و_مستمری‌بگیران_تامین‌اجتماعی #تجمع_اعتراضی #افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد #یکشنبه‌های_اعتراضی ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20 🆔 https://t.me/ettehad

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بجنورد
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بجنورد مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.
…………………………….

تجمع بازنشستگان بهداشت و درمان اهواز روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان بهداشت و درمان اهواز مقابل صندوق بازنشستگی کشوری شعبه استان خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند و طوماری خطاب به مدیریت این صندوق به صورت جمعی امضا کرده و تحویل دادند. این بازنشستگان خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. #تجمع_بازنشستگان_بهداشت_و_درمان #تجمع_اعتراضی #افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد #یکشنبه‌های_اعتراضی ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20 🆔 https://t.me/ettehad

تجمع بازنشستگان بهداشت و درمان اهواز
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان بهداشت و درمان اهواز مقابل صندوق بازنشستگی کشوری شعبه استان خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند و طوماری خطاب به مدیریت این صندوق به صورت جمعی امضا کرده و تحویل دادند.
این بازنشستگان خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.
…………………………..

تجمع بازنشستگان بهداشت و درمان ایلام روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان بهداشت و درمان ایلام در محل دفتر مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری شعبه استان ایلام دست به تجمع اعتراضی زدند و با مدیریت این صندوق به صورت جمعی پیرامون مشکلات و مطالباتشان گفتگو کردند. این بازنشستگان خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. #تجمع_بازنشستگان_بهداشت_و_درمان #تجمع_اعتراضی #افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد #یکشنبه‌های_اعتراضی ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20 🆔 https://t.me/ettehad

تجمع بازنشستگان بهداشت و درمان ایلام
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان بهداشت و درمان ایلام در محل دفتر مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری شعبه استان ایلام دست به تجمع اعتراضی زدند و با مدیریت این صندوق به صورت جمعی پیرامون مشکلات و مطالباتشان گفتگو کردند.
این بازنشستگان خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.
………………………….

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اهواز روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان مقابل ساختمان این صندوق در اهواز تجمع کردند. این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند . بازنشستگان صندوق فولاد هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان دست به تجمع می‌زنند. #یکشنبه‌های_اعتراضی #تجمع_اعتراضی #تجمع_بازنشستگان_و_مستمری‌بگیران #بازنشستگان_مطالبه‌گر #افزایش_دستمزد #خواست_افزایش_حقوق_و_مستمری اتحادیه آزاد کارگران ایران ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20 🆔 https://t.me/ettehad

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اهواز
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان مقابل ساختمان این صندوق در اهواز تجمع کردند.
این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند .
بازنشستگان صندوق فولاد هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان دست به تجمع می‌زنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران

………………………

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی رشت روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی رشت مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. #تجمع_بازنشستگان_و_مستمری‌بگیران_تامین‌اجتماعی #تجمع_اعتراضی #افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد #یکشنبه‌های_اعتراضی ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20 🆔 https://t.me/ettehad

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی رشت
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی رشت مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.
……………………………………

تجمع بازنشستگان بهداشت و درمان گرگان روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان بهداشت و درمان گرگان مقابل مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری شعبه استان گلستان دست به تجمع اعتراضی زدند و با مدیریت این صندوق به صورت جمعی پیرامون مشکلات و مطالباتشان گفتگو کردند. این بازنشستگان خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند. #تجمع_بازنشستگان_بهداشت_و_درمان #تجمع_اعتراضی #افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد #یکشنبه‌های_اعتراضی ✉️ 🔚 tamas https://t.me/Ettehadyeh20 🆔 https://t.me/ettehad

تجمع بازنشستگان بهداشت و درمان گرگان
روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان بهداشت و درمان گرگان مقابل مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری شعبه استان گلستان دست به تجمع اعتراضی زدند و با مدیریت این صندوق به صورت جمعی پیرامون مشکلات و مطالباتشان گفتگو کردند.
این بازنشستگان خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.
………………………

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خرم‌آباد

video
play-sharp-fill

……………………………………

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شیراز

روز یکشنبه هشتم اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شیراز مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.

video
play-sharp-fill

……………………

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شوشتر

video
play-sharp-fill

………………….

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو شاخص

دسته ها