۴ خرداد, ۱۴۰۳

بایگانی برچسب ها: فایق رسولی

✒️فایق رسولی` یادداشتی کوتاه در نفی جنگ…

– سخنگوی تشکل”برای کودکان” ♦️وقتی از جنگ سخن به میان می آید،اولین چیزی که به ذهن خطور میکند،لشکر کشی،نعرەی هواپیما،ویرانەهای جا ماندە از بمباران و… است. اما! این تصویر منتهاعلیه آنچیزی است که “جنگ” نام دارد، نهایت پروسەای پر تنش و همچنین پر اضطراب برای ساکنین مناطق درگیر. پروسەای کە بە اندازەی خود این درگیریهای […]

ویدیو شاخص

دسته ها